Psalms 55

1  למנצח בנגינת משכיל לדוד

2  האזינה אלהים תפלתי    ואל-תתעלם מתחנתי

3  הקשיבה לי וענני    אריד בשיחי ואהימה

4  מקול אויב—מפני עקת רשע    כי-ימיטו עלי און ובאף ישטמוני

5  לבי יחיל בקרבי    ואימות מות נפלו עלי

6  יראה ורעד יבא בי    ותכסני פלצות

7  ואמר—מי-יתן-לי אבר כיונה    אעופה ואשכנה

8  הנה ארחיק נדד    אלין במדבר סלה

9  אחישה מפלט לי—    מרוח סעה מסער

10  בלע אדני פלג לשונם    כי-ראיתי חמס וריב בעיר

11  יומם ולילה—יסובבה על-חומתיה    ואון ועמל בקרבה

12  הוות בקרבה    ולא-ימיש מרחבה תך ומרמה

13  כי לא-אויב יחרפני    ואשא

לא-משנאי עלי הגדיל    ואסתר ממנו

14  ואתה אנוש כערכי    אלופי ומידעי

15  אשר יחדו נמתיק סוד    בבית אלהים נהלך ברגש

16  ישימות (ישי מות) עלימו—ירדו שאול חיים    כי-רעות במגורם בקרבם

17  אני אל-אלהים אקרא    ויהוה יושיעני

18  ערב ובקר וצהרים אשיחה ואהמה    וישמע קולי

19  פדה בשלום נפשי מקרב-לי    כי-ברבים היו עמדי

20  ישמע אל ויענם—    וישב קדם סלה

אשר אין חליפות למו    ולא יראו אלהים

21  שלח ידיו בשלמיו    חלל בריתו

22  חלקו מחמאת פיו—    וקרב-לבו

רכו דבריו משמן    והמה פתחות

23  השלך על-יהוה יהבך—    והוא יכלכלך

לא-יתן לעולם מוט—    לצדיק

24  ואתה אלהים    תורדם לבאר שחת—

אנשי דמים ומרמה    לא-יחצו ימיהם

ואני    אבטח-בך

Copyright information for Alep