Psalms 56

1  למנצח על-יונת אלם רחקים—    לדוד מכתם

באחז אותו פלשתים    בגת

2  חנני אלהים כי-שאפני אנוש    כל-היום לחם ילחצני

3  שאפו שוררי כל-היום    כי-רבים לחמים לי מרום

4  יום אירא—    אני אליך אבטח

5  באלהים    אהלל דברו

באלהים בטחתי לא אירא    מה-יעשה בשר לי

6  כל-היום דברי יעצבו    עלי כל-מחשבתם לרע

7  יגורו יצפינו (יצפונו)—המה עקבי ישמרו    כאשר קוו נפשי

8  על-און פלט-למו    באף עמים הורד אלהים

9  נדי ספרתה-אתה    שימה דמעתי בנאדך הלא בספרתך

10  אז ישובו אויבי אחור ביום אקרא    זה-ידעתי כי-אלהים לי

11  באלהים אהלל דבר    ביהוה אהלל דבר

12  באלהים בטחתי לא אירא    מה-יעשה אדם לי

13  עלי אלהים נדריך    אשלם תודת לך

14  כי הצלת נפשי ממות—    הלא רגלי מדחי

להתהלך לפני אלהים—    באור החיים

Copyright information for Alep