Psalms 60

1  למנצח על-שושן עדות    מכתם לדוד ללמד

2  בהצותו את ארם נהרים—    ואת-ארם צובה

וישב יואב ויך את-אדום בגיא-מלח—    שנים עשר אלף

3  אלהים זנחתנו פרצתנו    אנפת תשובב לנו

4  הרעשתה ארץ פצמתה    רפה שבריה כי-מטה

5  הראית עמך קשה    השקיתנו יין תרעלה

6  נתתה ליראיך נס להתנוסס—    מפני קשט סלה

7  למען יחלצון ידידיך    הושיעה ימינך ועננו (וענני)

8  אלהים דבר בקדשו—אעלזה    אחלקה שכם ועמק סכות אמדד

9  לי גלעד ולי מנשה ואפרים מעוז ראשי    יהודה מחקקי

10  מואב סיר רחצי—על-אדום אשליך נעלי    עלי פלשת התרועעי

11  מי יבלני עיר מצור    מי נחני עד-אדום

12  הלא-אתה אלהים זנחתנו    ולא-תצא אלהים בצבאותינו

13  הבה-לנו עזרת מצר    ושוא תשועת אדם

14  באלהים נעשה-חיל    והוא יבוס צרינו

Copyright information for Alep