1 Chronicles 12

1ואלה הבאים אל דויד לציקלג עוד עצור מפני שאול בן קיש והמה בגבורים עזרי המלחמה
2נשקי קשת מימינים ומשמאלים באבנים ובחצים בקשת—מאחי שאול מבנימן
3הראש אחיעזר ויואש בני השמעה הגבעתי ויזואל (ויזיאל) ופלט בני עזמות וברכה ויהוא הענתתי
4וישמעיה הגבעוני גבור בשלשים ועל השלשים
5וירמיה ויחזיאל ויוחנן ויוזבד הגדרתי  {ס}
6אלעוזי וירימות ובעליה ושמריהו ושפטיהו החריפי (החרופי)
7אלקנה וישיהו ועזראל ויועזר וישבעם—הקרחים
8ויועאלה וזבדיה בני ירחם מן הגדור
9ומן הגדי נבדלו אל דויד למצד מדברה גברי החיל אנשי צבא למלחמה—ערכי צנה ורמח ופני אריה פניהם וכצבאים על ההרים למהר
10עזר הראש עבדיה השני אליאב השלשי
11משמנה הרביעי ירמיה החמשי
12עתי הששי אליאל השבעי
13יוחנן השמיני אלזבד התשיעי
14ירמיהו העשירי מכבני עשתי עשר  {ס}
15אלה מבני גד ראשי הצבא אחד למאה הקטן והגדול לאלף
16אלה הם אשר עברו את הירדן בחדש הראשון והוא ממלא על כל גדיתיו (גדותיו) ויבריחו את כל העמקים למזרח ולמערב  {פ}

17ויבאו מן בני בנימן ויהודה עד למצד לדויד
18ויצא דויד לפניהם ויען ויאמר להם אם לשלום באתם אלי לעזרני יהיה לי עליכם לבב ליחד ואם לרמותני לצרי בלא חמס בכפי ירא אלהי אבותינו ויוכח  {ס}
19ורוח לבשה את עמשי ראש השלושים (השלישים) לך דויד ועמך בן ישי שלום שלום לך ושלום לעזרך כי עזרך אלהיך ויקבלם דויד ויתנם בראשי הגדוד  {פ}

20וממנשה נפלו על דויד בבאו עם פלשתים על שאול למלחמה—ולא עזרם  כי בעצה שלחהו סרני פלשתים לאמר בראשינו יפול אל אדניו שאול
21בלכתו אל ציקלג נפלו עליו ממנשה עדנח ויוזבד וידיעאל ומיכאל ויוזבד ואליהוא וצלתי  ראשי האלפים אשר למנשה
22והמה עזרו עם דויד על הגדוד כי גבורי חיל כלם ויהיו שרים בצבא
23כי לעת יום ביום יבאו על דויד לעזרו—עד למחנה גדול כמחנה אלהים  {פ}

24ואלה מספרי ראשי החלוץ לצבא באו על דויד חברונה  להסב מלכות שאול אליו—כפי יהוה  {ס}
25בני יהודה נשאי צנה ורמח—ששת אלפים ושמונה מאות חלוצי צבא  {ס}
26מן בני שמעון גבורי חיל לצבא—שבעת אלפים ומאה  {ס}
27מן בני הלוי—ארבעת אלפים ושש מאות  {ס}
28ויהוידע הנגיד לאהרן ועמו שלשת אלפים ושבע מאות  {ס}
29וצדוק נער גבור חיל ובית אביו שרים עשרים ושנים  {ס}
30ומן בני בנימן אחי שאול שלשת אלפים ועד הנה מרביתם שמרים משמרת בית שאול  {ס}
31ומן בני אפרים עשרים אלף ושמונה מאות—גבורי חיל אנשי שמות לבית אבותם  {ס}
32ומחצי מטה מנשה שמונה עשר אלף אשר נקבו בשמות לבוא להמליך את דויד  {ס}
33ומבני יששכר יודעי בינה לעתים לדעת מה יעשה ישראל—ראשיהם מאתים וכל אחיהם על פיהם  {ס}
34מזבלון יוצאי צבא ערכי מלחמה בכל כלי מלחמה—חמשים אלף  ולעדר בלא לב ולב  {ס}
35ומנפתלי שרים אלף ועמהם בצנה וחנית שלשים ושבעה אלף  {ס}
36ומן הדני ערכי מלחמה עשרים ושמונה אלף ושש מאות  {ס}
37ומאשר יוצאי צבא לערך מלחמה—ארבעים אלף  {ס}
38ומעבר לירדן מן הראובני והגדי וחצי שבט מנשה בכל כלי צבא מלחמה—מאה ועשרים אלף  {ס}
39כל אלה אנשי מלחמה עדרי מערכה בלבב שלם באו חברונה להמליך את דויד על כל ישראל וגם כל שרית ישראל לב אחד—להמליך את דויד
40ויהיו שם עם דויד ימים שלושה אכלים ושותים  כי הכינו להם אחיהם
41וגם הקרובים אליהם עד יששכר וזבלון ונפתלי מביאים לחם בחמורים ובגמלים ובפרדים ובבקר מאכל קמח דבלים וצמוקים ויין ושמן ובקר וצאן—לרב  כי שמחה בישראל  {פ}

Copyright information for Alep