1 Chronicles 13

1ויועץ דויד עם שרי האלפים והמאות—לכל נגיד
2ויאמר דויד לכל קהל ישראל אם עליכם טוב ומן יהוה אלהינו נפרצה נשלחה על אחינו הנשארים בכל ארצות ישראל ועמהם הכהנים והלוים בערי מגרשיהם ויקבצו אלינו
3ונסבה את ארון אלהינו אלינו  כי לא דרשנהו בימי שאול
4ויאמרו כל הקהל לעשות כן  כי ישר הדבר בעיני כל העם
5ויקהל דויד את כל ישראל מן שיחור מצרים ועד לבוא חמת להביא את ארון האלהים מקרית יערים
6ויעל דויד וכל ישראל בעלתה אל קרית יערים אשר ליהודה  להעלות משם את ארון האלהים יהוה יושב הכרובים—אשר נקרא שם
7וירכיבו את ארון האלהים על עגלה חדשה מבית אבינדב ועזא ואחיו נהגים בעגלה
8ודויד וכל ישראל משחקים לפני האלהים—בכל עז ובשירים ובכנרות ובנבלים ובתפים ובמצלתים ובחצצרות
9ויבאו עד גרן כידן וישלח עזא את ידו לאחז את הארון—כי שמטו הבקר
10ויחר אף יהוה בעזא ויכהו על אשר שלח ידו על הארון וימת שם לפני אלהים
11ויחר לדויד כי פרץ יהוה פרץ בעזא ויקרא למקום ההוא פרץ עזא עד היום הזה
12ויירא דויד את האלהים ביום ההוא לאמר  היך אביא אלי את ארון האלהים
13ולא הסיר דויד את הארון אליו אל עיר דויד ויטהו אל בית עבד אדם הגתי
14וישב ארון האלהים עם בית עבד אדם בביתו—שלשה חדשים ויברך יהוה את בית עבד אדם ואת כל אשר לו  {ס}

Copyright information for Alep