1 Chronicles 14

1וישלח חירם (חורם) מלך צר מלאכים אל דויד ועצי ארזים וחרשי קיר וחרשי עצים—לבנות לו בית
2וידע דויד כי הכינו יהוה למלך על ישראל  כי נשאת למעלה מלכותו בעבור עמו ישראל  {ס}
3ויקח דויד עוד נשים בירושלם ויולד דויד עוד בנים ובנות
4ואלה שמות הילודים אשר היו לו בירושלם  שמוע ושובב נתן ושלמה
5ויבחר ואלישוע ואלפלט
6ונגה ונפג ויפיע
7ואלישמע ובעלידע ואליפלט  {פ}

8וישמעו פלשתים כי נמשח דויד למלך על כל ישראל ויעלו כל פלשתים לבקש את דויד וישמע דויד ויצא לפניהם
9ופלשתים באו ויפשטו בעמק רפאים
10וישאל דויד באלהים לאמר—האעלה על פלשתיים (פלשתים) ונתתם בידי ויאמר לו יהוה עלה ונתתים בידך
11ויעלו בבעל פרצים ויכם שם דויד ויאמר דויד פרץ האלהים את אויבי בידי כפרץ מים על כן קראו שם המקום ההוא—בעל פרצים
12ויעזבו שם את אלהיהם ויאמר דויד וישרפו באש  {פ}

13ויסיפו עוד פלשתים ויפשטו בעמק
14וישאל עוד דויד באלהים ויאמר לו האלהים לא תעלה אחריהם  הסב מעליהם ובאת להם ממול הבכאים
15ויהי כשמעך את קול הצעדה בראשי הבכאים—אז תצא במלחמה  כי יצא האלהים לפניך להכות את מחנה פלשתים
16ויעש דויד כאשר צוהו האלהים ויכו את מחנה פלשתים מגבעון ועד גזרה
17ויצא שם דויד בכל הארצות ויהוה נתן את פחדו על כל הגוים

Copyright information for Alep