1 Chronicles 16

1ויביאו את ארון האלהים ויציגו אתו בתוך האהל אשר נטה לו דויד ויקריבו עלות ושלמים לפני האלהים
2ויכל דויד מהעלות העלה והשלמים ויברך את העם בשם יהוה
3ויחלק לכל איש ישראל מאיש ועד אשה—לאיש ככר לחם ואשפר ואשישה
4ויתן לפני ארון יהוה מן הלוים—משרתים ולהזכיר ולהודות ולהלל ליהוה אלהי ישראל  {ס}
5אסף הראש ומשנהו זכריה יעיאל ושמירמות ויחיאל ומתתיה ואליאב ובניהו ועבד אדם ויעיאל בכלי נבלים ובכנרות ואסף במצלתים משמיע
6ובניהו ויחזיאל הכהנים—בחצצרות תמיד לפני ארון ברית האלהים
7ביום ההוא אז נתן דויד בראש להדות ליהוה—ביד אסף ואחיו  {ש}

8הודו ליהוה קראו בשמו—  {ס}  הודיעו בעמים עלילתיו  {ר}

9שירו לו זמרו לו—  {ס}  שיחו בכל נפלאתיו  {ר}

10התהללו בשם קדשו—  {ס}  ישמח לב מבקשי יהוה  {ר}

11דרשו יהוה ועזו—  {ס}  בקשו פניו תמיד  {ר}

12זכרו נפלאתיו אשר עשה—  {ס}  מפתיו ומשפטי פיהו  {ר}

13זרע ישראל עבדו—  {ס}  בני יעקב בחיריו  {ר}

14הוא יהוה אלהינו—  {ס}  בכל הארץ משפטיו  {ר}

15זכרו לעולם בריתו—  {ס}  דבר צוה לאלף דור  {ר}

16אשר כרת את אברהם—  {ס}  ושבועתו ליצחק  {ר}

17ויעמידה ליעקב לחק—  {ס}  לישראל ברית עולם  {ר}

18לאמר לך אתן ארץ כנען—  {ס}  חבל נחלתכם  {ר}

19בהיותכם מתי מספר—  {ס}  כמעט וגרים בה  {ר}

20ויתהלכו מגוי אל גוי—  {ס}  ומממלכה אל עם אחר  {ר}

21לא הניח לאיש לעשקם—  {ס}  ויוכח עליהם מלכים  {ר}

22אל תגעו במשיחי—  {ס}  ובנביאי אל תרעו  {ר}

{ש}

23שירו ליהוה כל הארץ—  {ס}  בשרו מיום אל יום ישועתו  {ר}

24ספרו בגוים את כבודו—  {ס}  בכל העמים נפלאתיו  {ר}

25כי גדול יהוה ומהלל מאד—  {ס}  ונורא הוא על כל אלהים  {ר}

26כי כל אלהי העמים אלילים—  {ס}  ויהוה שמים עשה  {ר}

27הוד והדר לפניו—  {ס}  עז וחדוה במקמו  {ר}

28הבו ליהוה משפחות עמים—  {ס}  הבו ליהוה כבוד ועז  {ר}

29הבו ליהוה כבוד שמו  {ס}  שאו מנחה ובאו לפניו—  {ר}

השתחוו ליהוה בהדרת קדש  {ס}
30חילו מלפניו כל הארץ—  {ר}

אף תכון תבל בל תמוט  {ס}
31ישמחו השמים ותגל הארץ—  {ר}

ויאמרו בגוים יהוה מלך  {ס}
32ירעם הים ומלואו—  {ר}

יעלץ השדה וכל אשר בו  {ס}
33אז ירננו עצי היער  {ר}

מלפני יהוה—כי בא לשפוט את הארץ  {ס}
34הודו ליהוה כי טוב—  {ר}

כי לעולם חסדו  {ס}
35ואמרו—הושיענו אלהי ישענו  {ר}

וקבצנו והצילנו מן הגוים  {ס}  להדות לשם קדשך  {ר}

להשתבח בתהלתך  {ס}
36ברוך יהוה אלהי ישראל—  {ר}

מן העולם ועד העלם ויאמרו כל העם אמן—  {ס}  והלל ליהוה  {ר}

{ש}

37ויעזב שם לפני ארון ברית יהוה לאסף ולאחיו  לשרת לפני הארון תמיד—לדבר יום ביומו
38ועבד אדם ואחיהם ששים ושמונה  {ס}  ועבד אדם בן ידיתון וחסה לשערים
39ואת צדוק הכהן ואחיו הכהנים לפני משכן יהוה—בבמה אשר בגבעון
40להעלות עלות ליהוה על מזבח העלה תמיד—לבקר ולערב ולכל הכתוב בתורת יהוה אשר צוה על ישראל
41ועמהם הימן וידותון ושאר הברורים אשר נקבו בשמות—להדות ליהוה כי לעולם חסדו
42ועמהם הימן וידותון חצצרות ומצלתים למשמיעים וכלי שיר האלהים ובני ידותון לשער
43וילכו כל העם איש לביתו ויסב דויד לברך את ביתו  {פ}

Copyright information for Alep