1 Chronicles 17

1ויהי כאשר ישב דויד בביתו ויאמר דויד אל נתן הנביא הנה אנכי יושב בבית הארזים וארון ברית יהוה תחת יריעות
2ויאמר נתן אל דויד כל אשר בלבבך עשה  כי האלהים עמך  {ס}
3ויהי בלילה ההוא ויהי דבר אלהים אל נתן לאמר
4לך ואמרת אל דויד עבדי כה אמר יהוה  לא אתה תבנה לי הבית לשבת
5כי לא ישבתי בבית מן היום אשר העליתי את ישראל עד היום הזה ואהיה מאהל אל אהל וממשכן
6בכל אשר התהלכתי בכל ישראל הדבר דברתי את אחד שפטי ישראל אשר צויתי לרעות את עמי לאמר  למה לא בניתם לי בית ארזים
7ועתה כה תאמר לעבדי לדויד  {ס}  כה אמר יהוה צבאות אני לקחתיך מן הנוה מן אחרי הצאן—להיות נגיד על עמי ישראל
8ואהיה עמך בכל אשר הלכת ואכרית את כל אויביך מפניך ועשיתי לך שם כשם הגדולים אשר בארץ
9ושמתי מקום לעמי ישראל ונטעתיהו ושכן תחתיו ולא ירגז עוד ולא יוסיפו בני עולה לבלתו כאשר בראשונה
10ולמימים אשר צויתי שפטים על עמי ישראל והכנעתי את כל אויביך ואגד לך ובית יבנה לך יהוה
11והיה כי מלאו ימיך ללכת עם אבתיך והקימותי את זרעך אחריך אשר יהיה מבניך והכינותי את מלכותו
12הוא יבנה לי בית וכננתי את כסאו עד עולם
13אני אהיה לו לאב והוא יהיה לי לבן וחסדי לא אסיר מעמו כאשר הסירותי מאשר היה לפניך
14והעמדתיהו בביתי ובמלכותי עד העולם וכסאו יהיה נכון עד עולם
15ככל הדברים האלה וככל החזון הזה—כן דבר נתן אל דויד  {פ}

16ויבא המלך דויד וישב לפני יהוה ויאמר מי אני יהוה אלהים ומי ביתי כי הביאתני עד הלם
17ותקטן זאת בעיניך אלהים ותדבר על בית עבדך למרחוק וראיתני כתור האדם המעלה—יהוה אלהים
18מה יוסיף עוד דויד אליך לכבוד את עבדך ואתה את עבדך ידעת
19יהוה—בעבור עבדך וכלבך עשית את כל הגדולה הזאת  להדיע את כל הגדלות
20יהוה אין כמוך ואין אלהים זולתך בכל אשר שמענו באזנינו
21ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ  אשר הלך האלהים לפדות לו עם לשום לך שם גדלות ונראות—לגרש מפני עמך אשר פדית ממצרים גוים
22ותתן את עמך ישראל לך לעם—עד עולם ואתה יהוה היית להם לאלהים
23ועתה יהוה—הדבר אשר דברת על עבדך ועל ביתו יאמן עד עולם ועשה כאשר דברת
24ויאמן ויגדל שמך עד עולם לאמר—יהוה צבאות אלהי ישראל אלהים לישראל ובית דויד עבדך נכון לפניך
25כי אתה אלהי גלית את אזן עבדך לבנות לו בית על כן מצא עבדך להתפלל לפניך
26ועתה יהוה אתה הוא האלהים ותדבר על עבדך הטובה הזאת
27ועתה הואלת לברך את בית עבדך להיות לעולם לפניך  כי אתה יהוה ברכת ומברך לעולם  {פ}

Copyright information for Alep