1 Chronicles 18

1ויהי אחרי כן ויך דויד את פלשתים ויכניעם ויקח את גת ובנתיה מיד פלשתים
2ויך את מואב ויהיו מואב עבדים לדויד נשאי מנחה
3ויך דויד את הדדעזר מלך צובה חמתה בלכתו להציב ידו בנהר פרת
4וילכד דויד ממנו אלף רכב ושבעת אלפים פרשים ועשרים אלף איש רגלי ויעקר דויד את כל הרכב ויותר ממנו מאה רכב
5ויבא ארם דרמשק לעזור להדדעזר מלך צובה ויך דויד בארם עשרים ושנים אלף איש
6וישם דויד בארם דרמשק ויהי ארם לדויד עבדים נשאי מנחה ויושע יהוה לדויד בכל אשר הלך
7ויקח דויד את שלטי הזהב אשר היו על עבדי הדדעזר ויביאם ירושלם
8ומטבחת ומכון ערי הדדעזר לקח דויד נחשת רבה מאד בה עשה שלמה את ים הנחשת ואת העמודים ואת כלי הנחשת  {פ}

9וישמע תעו מלך חמת  כי הכה דויד את כל חיל הדדעזר מלך צובה
10וישלח את הדורם בנו אל המלך דויד לשאול (לשאל) לו לשלום ולברכו על אשר נלחם בהדדעזר ויכהו—כי איש מלחמות תעו היה הדדעזר וכל כלי זהב וכסף—ונחשת
11גם אתם הקדיש המלך דויד ליהוה עם הכסף והזהב אשר נשא מכל הגוים—מאדום וממואב ומבני עמון ומפלשתים ומעמלק
12ואבשי בן צרויה הכה את אדום בגיא המלח שמונה עשר אלף
13וישם באדום נציבים ויהיו כל אדום עבדים לדויד ויושע יהוה את דויד בכל אשר הלך
14וימלך דויד על כל ישראל ויהי עשה משפט וצדקה—לכל עמו
15ויואב בן צרויה על הצבא ויהושפט בן אחילוד מזכיר
16וצדוק בן אחיטוב ואבימלך בן אביתר כהנים ושושא סופר
17ובניהו בן יהוידע על הכרתי והפלתי ובני דויד הראשנים ליד המלך  {פ}

Copyright information for Alep