1 Chronicles 18

ויהי אחרי כן ויך דויד את פלשתים ויכניעם ויקח את גת ובנתיה מיד פלשתים
ויך את מואב ויהיו מואב עבדים לדויד נשאי מנחה
ויך דויד את הדדעזר מלך צובה חמתה בלכתו להציב ידו בנהר פרת
וילכד דויד ממנו אלף רכב ושבעת אלפים פרשים ועשרים אלף איש רגלי ויעקר דויד את כל הרכב ויותר ממנו מאה רכב
ויבא ארם דרמשק לעזור להדדעזר מלך צובה ויך דויד בארם עשרים ושנים אלף איש
וישם דויד בארם דרמשק ויהי ארם לדויד עבדים נשאי מנחה ויושע יהוה לדויד בכל אשר הלך
ויקח דויד את שלטי הזהב אשר היו על עבדי הדדעזר ויביאם ירושלם
ומטבחת ומכון ערי הדדעזר לקח דויד נחשת רבה מאד בה עשה שלמה את ים הנחשת ואת העמודים ואת כלי הנחשת  {פ}

וישמע תעו מלך חמת  כי הכה דויד את כל חיל הדדעזר מלך צובה
10 וישלח את הדורם בנו אל המלך דויד לשאול (לשאל) לו לשלום ולברכו על אשר נלחם בהדדעזר ויכהו—כי איש מלחמות תעו היה הדדעזר וכל כלי זהב וכסף—ונחשת
11 גם אתם הקדיש המלך דויד ליהוה עם הכסף והזהב אשר נשא מכל הגוים—מאדום וממואב ומבני עמון ומפלשתים ומעמלק
12 ואבשי בן צרויה הכה את אדום בגיא המלח שמונה עשר אלף
13 וישם באדום נציבים ויהיו כל אדום עבדים לדויד ויושע יהוה את דויד בכל אשר הלך
14 וימלך דויד על כל ישראל ויהי עשה משפט וצדקה—לכל עמו
15 ויואב בן צרויה על הצבא ויהושפט בן אחילוד מזכיר
16 וצדוק בן אחיטוב ואבימלך בן אביתר כהנים ושושא סופר
17 ובניהו בן יהוידע על הכרתי והפלתי ובני דויד הראשנים ליד המלך  {פ}

Copyright information for Alep