1 Chronicles 21

1ויעמד שטן על ישראל ויסת את דויד למנות את ישראל
2ויאמר דויד אל יואב ואל שרי העם לכו ספרו את ישראל מבאר שבע ועד דן והביאו אלי ואדעה את מספרם
3ויאמר יואב יוסף יהוה על עמו כהם מאה פעמים—הלא אדני המלך כלם לאדני לעבדים למה יבקש זאת אדני למה יהיה לאשמה לישראל
4ודבר המלך חזק על יואב ויצא יואב ויתהלך בכל ישראל ויבא ירושלם
5ויתן יואב את מספר מפקד העם אל דויד ויהי כל ישראל אלף אלפים ומאה אלף איש שלף חרב ויהודה ארבע מאות ושבעים אלף איש שלף חרב
6ולוי ובנימן לא פקד בתוכם  כי נתעב דבר המלך את יואב
7וירע בעיני האלהים על הדבר הזה ויך את ישראל  {ס}
8ויאמר דויד אל האלהים חטאתי מאד אשר עשיתי את הדבר הזה ועתה העבר נא את עוון עבדך כי נסכלתי מאד  {פ}

9וידבר יהוה אל גד חזה דויד לאמר
10לך ודברת אל דויד לאמר כה אמר יהוה שלוש אני נטה עליך  בחר לך אחת מהנה ואעשה לך
11ויבא גד אל דויד ויאמר לו כה אמר יהוה קבל לך
12אם שלוש שנים רעב ואם שלשה חדשים נספה מפני צריך וחרב אויביך למשגת ואם שלשת ימים חרב יהוה ודבר בארץ ומלאך יהוה משחית בכל גבול ישראל  ועתה ראה מה אשיב את שלחי דבר  {ס}
13ויאמר דויד אל גד צר לי מאד אפלה נא ביד יהוה כי רבים רחמיו מאד וביד אדם אל אפל
14ויתן יהוה דבר בישראל ויפל מישראל שבעים אלף איש
15וישלח האלהים מלאך לירושלם להשחיתה וכהשחית ראה יהוה וינחם על הרעה ויאמר למלאך המשחית רב עתה הרף ידך ומלאך יהוה עמד עם גרן ארנן היבוסי  {ס}
16וישא דויד את עיניו וירא את מלאך יהוה עמד בין הארץ ובין השמים וחרבו שלופה בידו נטויה על ירושלם ויפל דויד והזקנים מכסים בשקים על פניהם
17ויאמר דויד אל האלהים הלא אני אמרתי למנות בעם ואני הוא אשר חטאתי והרע הרעותי ואלה הצאן מה עשו יהוה אלהי תהי נא ידך בי ובבית אבי ובעמך לא למגפה  {ס}
18ומלאך יהוה אמר אל גד לאמר לדויד  כי יעלה דויד להקים מזבח ליהוה בגרן ארנן היבסי
19ויעל דויד בדבר גד אשר דבר בשם יהוה
20וישב ארנן וירא את המלאך וארבעת בניו עמו מתחבאים וארנן דש חטים
21ויבא דויד עד ארנן ויבט ארנן וירא את דויד ויצא מן הגרן וישתחו לדויד אפים ארצה
22ויאמר דויד אל ארנן תנה לי מקום הגרן ואבנה בו מזבח ליהוה בכסף מלא תנהו לי ותעצר המגפה מעל העם
23ויאמר ארנן אל דויד קח לך ויעש אדני המלך הטוב בעיניו ראה נתתי הבקר לעלות והמורגים לעצים והחטים למנחה—הכל נתתי
24ויאמר המלך דויד לארנן לא כי קנה אקנה בכסף מלא  כי לא אשא אשר לך ליהוה והעלות עולה חנם
25ויתן דויד לארנן במקום שקלי זהב משקל שש מאות
26ויבן שם דויד מזבח ליהוה ויעל עלות ושלמים ויקרא אל יהוה ויענהו באש מן השמים על מזבח העלה  {ס}
27ויאמר יהוה למלאך וישב חרבו אל נדנה
28בעת ההיא—בראות דויד כי ענהו יהוה בגרן ארנן היבוסי ויזבח שם
29ומשכן יהוה אשר עשה משה במדבר ומזבח העולה—בעת ההיא  בבמה בגבעון
30ולא יכל דויד ללכת לפניו לדרש אלהים  כי נבעת—מפני חרב מלאך יהוה  {ס}

Copyright information for Alep