1 Chronicles 22

1ויאמר דויד—זה הוא בית יהוה האלהים וזה מזבח לעלה לישראל  {פ}

2ויאמר דויד—לכנוס את הגרים אשר בארץ ישראל ויעמד חצבים לחצוב אבני גזית לבנות בית האלהים
3וברזל לרב למסמרים לדלתות השערים ולמחברות—הכין דויד ונחשת לרב אין משקל
4ועצי ארזים לאין מספר  כי הביאו הצידנים והצרים עצי ארזים לרב—לדויד  {פ}

5ויאמר דויד שלמה בני נער ורך והבית לבנות ליהוה להגדיל למעלה לשם ולתפארת לכל הארצות אכינה נא לו ויכן דויד לרב לפני מותו
6ויקרא לשלמה בנו ויצוהו לבנות בית ליהוה אלהי ישראל  {ס}
7ויאמר דויד לשלמה  בנו (בני)—אני היה עם לבבי לבנות בית לשם יהוה אלהי
8ויהי עלי דבר יהוה לאמר דם לרב שפכת ומלחמות גדלות עשית  לא תבנה בית לשמי—כי דמים רבים שפכת ארצה לפני
9הנה בן נולד לך הוא יהיה איש מנוחה והניחותי לו מכל אויביו מסביב  כי שלמה יהיה שמו ושלום ושקט אתן על ישראל בימיו
10הוא יבנה בית לשמי והוא יהיה לי לבן ואני לו לאב והכינותי כסא מלכותו על ישראל—עד עולם
11עתה בני יהי יהוה עמך והצלחת ובנית בית יהוה אלהיך כאשר דבר עליך
12אך יתן לך יהוה שכל ובינה ויצוך על ישראל ולשמור את תורת יהוה אלהיך
13אז תצליח—אם תשמור לעשות את החקים ואת המשפטים אשר צוה יהוה את משה על ישראל חזק ואמץ אל תירא ואל תחת
14והנה בעניי הכינותי לבית יהוה זהב ככרים מאה אלף וכסף אלף אלפים ככרים ולנחשת ולברזל אין משקל כי לרב היה ועצים ואבנים הכינותי ועליהם תוסיף
15ועמך לרב עשי מלאכה—חצבים וחרשי אבן ועץ וכל חכם בכל מלאכה
16לזהב לכסף ולנחשת ולברזל אין מספר קום ועשה ויהי יהוה עמך
17ויצו דויד לכל שרי ישראל לעזר לשלמה בנו  {ס}
18הלא יהוה אלהיכם עמכם והניח לכם מסביב  כי נתן בידי את ישבי הארץ ונכבשה הארץ לפני יהוה ולפני עמו
19עתה תנו לבבכם ונפשכם לדרוש ליהוה אלהיכם וקומו ובנו את מקדש יהוה האלהים להביא את ארון ברית יהוה וכלי קדש האלהים לבית הנבנה לשם יהוה  {פ}

Copyright information for Alep