1 Chronicles 23

1ודויד זקן ושבע ימים וימלך את שלמה בנו על ישראל
2ויאסף את כל שרי ישראל והכהנים והלוים
3ויספרו הלוים מבן שלשים שנה ומעלה ויהי מספרם לגלגלתם לגברים שלשים ושמונה אלף
4מאלה לנצח על מלאכת בית יהוה עשרים וארבעה אלף ושטרים ושפטים ששת אלפים
5וארבעת אלפים שערים וארבעת אלפים מהללים ליהוה בכלים אשר עשיתי להלל  {ס}
6ויחלקם דויד מחלקות  {ס}  לבני לוי לגרשון קהת ומררי  {ס}
7לגרשני לעדן ושמעי  {ס}
8בני לעדן הראש יחיאל וזתם ויואל—שלשה  {ס}
9בני שמעי שלמות (שלמית) וחזיאל והרן—שלשה אלה ראשי האבות ללעדן  {ס}
10ובני שמעי—יחת זינא ויעוש ובריעה אלה בני שמעי ארבעה
11ויהי יחת הראש וזיזה השני ויעוש ובריעה לא הרבו בנים ויהיו לבית אב לפקדה אחת  {ס}
12בני קהת עמרם יצהר חברון ועזיאל—ארבעה  {ס}
13בני עמרם אהרן ומשה ויבדל אהרן להקדישו קדש קדשים הוא ובניו עד עולם—להקטיר לפני יהוה לשרתו ולברך בשמו עד עולם
14ומשה איש האלהים—בניו יקראו על שבט הלוי  {ס}
15בני משה גרשום ואליעזר
16בני גרשום שבואל הראש
17ויהיו בני אליעזר רחביה הראש ולא היה לאליעזר בנים אחרים ובני רחביה רבו למעלה  {ס}
18בני יצהר שלמית הראש
19בני חברון—יריהו הראש אמריה השני יחזיאל השלישי ויקמעם הרביעי
20בני עזיאל—מיכה הראש וישיה השני
21בני מררי מחלי ומושי בני מחלי אלעזר וקיש
22וימת אלעזר ולא היו לו בנים כי אם בנות וישאום בני קיש אחיהם
23בני מושי מחלי ועדר וירמות—שלושה  {ס}
24אלה בני לוי לבית אבותיהם ראשי האבות לפקודיהם במספר שמות לגלגלתם עשה המלאכה לעבדת בית יהוה—מבן עשרים שנה ומעלה
25כי אמר דויד הניח יהוה אלהי ישראל לעמו וישכן בירושלם עד לעולם
26וגם ללוים—אין לשאת את המשכן ואת כל כליו לעבדתו
27כי בדברי דויד האחרונים המה מספר בני לוי מבן עשרים שנה ולמעלה
28כי מעמדם ליד בני אהרן לעבדת בית יהוה על החצרות ועל הלשכות ועל טהרת לכל קדש—ומעשה עבדת בית האלהים
29וללחם המערכת ולסלת למנחה ולרקיקי המצות ולמחבת ולמרבכת ולכל משורה ומדה
30ולעמד בבקר בבקר להדות ולהלל ליהוה וכן לערב
31ולכל העלות עלות ליהוה לשבתות לחדשים ולמעדים—במספר כמשפט עליהם תמיד לפני יהוה
32ושמרו את משמרת אהל מועד ואת משמרת הקדש ומשמרת בני אהרן אחיהם—לעבדת בית יהוה  {פ}

Copyright information for Alep