1 Chronicles 24

1ולבני אהרן מחלקותם  בני אהרן—נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר
2וימת נדב ואביהוא לפני אביהם ובנים לא היו להם ויכהנו אלעזר ואיתמר
3ויחלקם דויד—וצדוק מן בני אלעזר ואחימלך מן בני איתמר  לפקדתם בעבדתם
4וימצאו בני אלעזר רבים לראשי הגברים מן בני איתמר—ויחלקום  לבני אלעזר ראשים לבית אבות ששה עשר ולבני איתמר לבית אבותם שמונה
5ויחלקום בגורלות אלה עם אלה  כי היו שרי קדש ושרי האלהים מבני אלעזר ובבני איתמר  {ס}
6ויכתבם שמעיה בן נתנאל הסופר מן הלוי לפני המלך והשרים וצדוק הכהן ואחימלך בן אביתר וראשי האבות לכהנים וללוים—בית אב אחד אחז לאלעזר ואחז אחז לאיתמר  {פ}

7ויצא הגורל הראשון ליהויריב  {ס}  לידעיה השני  {ס}
8לחרם  {ר}

השלישי  {ס}  לשערים הרבעי  {ס}
9למלכיה  {ר}

החמישי  {ס}  למימן הששי  {ס}
10להקוץ  {ר}

השבעי  {ס}  לאביה השמיני  {ס}
11לישוע  {ר}

התשעי  {ס}  לשכניהו העשרי  {ס}
12לאלישיב  {ר}

עשתי עשר  {ס}  ליקים שנים עשר  {ס}
13לחפה  {ר}

שלשה עשר  {ס}  לישבאב ארבעה עשר  {ס}
14לבלגה  {ר}

חמשה עשר  {ס}  לאמר ששה עשר  {ס}
15לחזיר שבעה  {ר}

עשר  {ס}  להפצץ שמונה עשר  {ס}
16לפתחיה תשעה  {ר}

עשר  {ס}  ליחזקאל העשרים  {ס}
17ליכין אחד  {ר}

ועשרים  {ס}  לגמול שנים ועשרים  {ס}
18לדליהו שלשה  {ר}

ועשרים  {ס}  למעזיהו ארבעה ועשרים  {פ}

19אלה פקדתם לעבדתם לבוא לבית יהוה כמשפטם ביד אהרן אביהם  כאשר צוהו יהוה אלהי ישראל  {פ}

20ולבני לוי הנותרים  לבני עמרם שובאל לבני שובאל יחדיהו  {ס}
21לרחביהו—לבני רחביהו הראש ישיה  {ס}
22ליצהרי שלמות לבני שלמות יחת  {ס}
23ובני יריהו אמריהו השני יחזיאל השלישי יקמעם הרביעי  {ס}
24בני עזיאל מיכה לבני מיכה שמור (שמיר)
25אחי מיכה ישיה  {ס}  לבני ישיה זכריהו  {ס}
26בני מררי מחלי ומושי  {ס}  בני יעזיהו בנו  {ס}
27בני מררי—ליעזיהו בנו ושהם וזכור ועברי  {ס}
28למחלי אלעזר ולא היה לו בנים  {ס}
29לקיש בני קיש ירחמאל  {ס}
30ובני מושי מחלי ועדר וירימות אלה בני הלוים לבית אבתיהם
31ויפילו גם הם גורלות לעמת אחיהם בני אהרן לפני דויד המלך וצדוק ואחימלך וראשי האבות לכהנים וללוים—אבות הראש לעמת אחיו הקטן  {ס}

Copyright information for Alep