1 Chronicles 4

1בני יהודה  פרץ חצרון וכרמי וחור ושובל
2וראיה בן שובל הליד את יחת ויחת הליד את אחומי ואת להד אלה משפחות הצרעתי  {ס}
3ואלה אבי עיטם יזרעאל וישמא וידבש ושם אחותם הצללפוני
4ופנואל אבי גדר ועזר אבי חושה אלה בני חור בכור אפרתה אבי בית לחם
5ולאשחור אבי תקוע היו שתי נשים  חלאה ונערה
6ותלד לו נערה את אחזם ואת חפר ואת תימני ואת האחשתרי אלה בני נערה
7ובני חלאה—צרת יצחר (וצחר) ואתנן
8וקוץ הוליד את ענוב ואת הצבבה ומשפחת אחרחל בן הרום
9ויהי יעבץ נכבד מאחיו ואמו קראה שמו יעבץ לאמר כי ילדתי בעצב
10ויקרא יעבץ לאלהי ישראל לאמר אם ברך תברכני והרבית את גבולי והיתה ידך עמי ועשית מרעה לבלתי עצבי—ויבא אלהים את אשר שאל  {ס}
11וכלוב אחי שוחה הוליד את מחיר  הוא אבי אשתון
12ואשתון הוליד את בית רפא ואת פסח ואת תחנה אבי עיר נחש אלה אנשי רכה  {ס}
13ובני קנז עתניאל ושריה ובני עתניאל חתת
14ומעונתי הוליד את עפרה ושריה הוליד את יואב אבי גיא חרשים—כי חרשים היו  {פ}

15ובני כלב בן יפנה עירו אלה ונעם ובני אלה וקנז
16ובני יהללאל—זיף וזיפה תיריא ואשראל
17ובן עזרה—יתר ומרד ועפר וילון ותהר את מרים ואת שמי ואת ישבח אבי אשתמע
18ואשתו היהדיה ילדה את ירד אבי גדור ואת חבר אבי שוכו ואת יקותיאל אבי זנוח ואלה בני בתיה בת פרעה אשר לקח מרד  {ס}
19ובני אשת הודיה—אחות נחם אבי קעילה הגרמי ואשתמע המעכתי
20ובני שימון—אמנון ורנה בן חנן ותולון (ותילון) ובני ישעי זוחת ובן זוחת
21בני שלה בן יהודה—ער אבי לכה ולעדה אבי מרשה ומשפחות בית עבדת הבץ לבית אשבע
22ויוקים ואנשי כזבא ויואש ושרף אשר בעלו למואב—וישבי לחם והדברים עתיקים
23המה היוצרים וישבי נטעים וגדרה עם המלך במלאכתו ישבו שם  {ס}
24בני שמעון  נמואל וימין יריב זרח שאול
25שלם בנו מבשם בנו משמע בנו
26ובני משמע—חמואל בנו זכור בנו שמעי בנו
27ולשמעי בנים ששה עשר ובנות שש ולאחיו אין בנים רבים וכל משפחתם לא הרבו עד בני יהודה  {ס}
28וישבו בבאר שבע ומולדה וחצר שועל
29ובבלהה ובעצם ובתולד
30ובבתואל ובחרמה ובציקלג
31ובבית מרכבות ובחצר סוסים ובבית בראי ובשערים אלה עריהם עד מלך דויד
32וחצריהם עיטם ועין רמון ותכן ועשן ערים חמש
33וכל חצריהם אשר סביבות הערים האלה—עד בעל  {ס}  זאת מושבתם והתיחשם להם
34ומשובב וימלך ויושה בן אמציה
35ויואל ויהוא בן יושביה בן שריה בן עשיאל
36ואליועיני ויעקבה וישוחיה ועשיה ועדיאל וישימאל—ובניה
37וזיזא בן שפעי בן אלון בן ידיה בן שמרי בן שמעיה
38אלה הבאים בשמות נשיאים במשפחותם ובית אבותיהם פרצו לרוב
39וילכו למבוא גדר עד למזרח הגיא לבקש מרעה לצאנם
40וימצאו מרעה שמן וטוב והארץ רחבת ידים ושקטת ושלוה  כי מן חם הישבים שם לפנים
41ויבאו אלה הכתובים בשמות בימי יחזקיהו מלך יהודה ויכו את אהליהם ואת המעינים (המעונים) אשר נמצאו שמה ויחרימם עד היום הזה וישבו תחתיהם  כי מרעה לצאנם שם
42ומהם מן בני שמעון הלכו להר שעיר אנשים חמש מאות ופלטיה ונעריה ורפיה ועזיאל בני ישעי—בראשם
43ויכו את שארית הפלטה לעמלק וישבו שם עד היום הזה  {פ}

Copyright information for Alep