1 Chronicles 5

1ובני ראובן בכור ישראל כי הוא הבכור—ובחללו יצועי אביו נתנה בכרתו לבני יוסף בן ישראל ולא להתיחש לבכרה
2כי יהודה גבר באחיו ולנגיד ממנו והבכרה ליוסף  {ס}
3בני ראובן בכור ישראל  חנוך ופלוא חצרון וכרמי
4בני יואל—שמעיה בנו גוג בנו שמעי בנו
5מיכה בנו ראיה בנו בעל בנו
6בארה בנו—אשר הגלה תלגת פלנאסר מלך אשר הוא נשיא לראובני
7ואחיו למשפחתיו בהתיחש לתלדותם—הראש יעיאל וזכריהו
8ובלע בן עזז בן שמע בן יואל הוא יושב בערער ועד נבו ובעל מעון
9ולמזרח ישב עד לבוא מדברה למן הנהר פרת  כי מקניהם רבו בארץ גלעד
10ובימי שאול עשו מלחמה עם ההגראים ויפלו בידם וישבו באהליהם על כל פני מזרח לגלעד  {ס}
11ובני גד לנגדם ישבו בארץ הבשן—עד סלכה
12יואל הראש ושפם המשנה ויעני ושפט בבשן
13ואחיהם לבית אבותיהם מיכאל ומשלם ושבע ויורי ויעכן וזיע ועבר—שבעה  {ס}
14אלה בני אביחיל בן חורי בן ירוח בן גלעד בן מיכאל בן ישישי בן יחדו—בן בוז
15אחי בן עבדיאל בן גוני ראש לבית אבותם
16וישבו בגלעד בבשן ובבנתיה ובכל מגרשי שרון על תוצאותם
17כלם התיחשו בימי יותם מלך יהודה—ובימי ירבעם מלך ישראל  {פ}

18בני ראובן וגדי וחצי שבט מנשה מן בני חיל אנשים נשאי מגן וחרב ודרכי קשת ולמודי מלחמה—ארבעים וארבעה אלף ושבע מאות וששים יצאי צבא
19ויעשו מלחמה עם ההגריאים ויטור ונפיש ונודב
20ויעזרו עליהם—וינתנו בידם ההגריאים וכל שעמהם  כי לאלהים זעקו במלחמה ונעתור להם כי בטחו בו
21וישבו מקניהם גמליהם חמשים אלף וצאן מאתים וחמשים אלף וחמורים אלפים ונפש אדם מאה אלף
22כי חללים רבים נפלו כי מהאלהים המלחמה וישבו תחתיהם עד הגלה  {פ}

23ובני חצי שבט מנשה ישבו בארץ מבשן עד בעל חרמון ושניר והר חרמון—המה רבו
24ואלה ראשי בית אבותם  ועפר וישעי ואליאל ועזריאל וירמיה והודויה ויחדיאל אנשים גבורי חיל—אנשי שמות ראשים לבית אבותם
25וימעלו באלהי אבתיהם ויזנו אחרי אלהי עמי הארץ אשר השמיד אלהים מפניהם
26ויער אלהי ישראל את רוח פול מלך אשור ואת רוח תלגת פלנסר מלך אשור ויגלם לראובני ולגדי ולחצי שבט מנשה ויביאם לחלח וחבור והרא ונהר גוזן עד היום הזה  {פ}

27בני לוי  גרשון קהת ומררי
28ובני קהת—עמרם יצהר וחברון ועזיאל  {ס}
29ובני עמרם אהרן ומשה ומרים  {ס}  ובני אהרן—נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר
30אלעזר הוליד את פינחס פינחס הליד את אבישוע
31ואבישוע הוליד את בקי ובקי הוליד את עזי
32ועזי הוליד את זרחיה וזרחיה הוליד את מריות
33מריות הוליד את אמריה ואמריה הוליד את אחיטוב
34ואחיטוב הוליד את צדוק וצדוק הוליד את אחימעץ
35ואחימעץ הוליד את עזריה ועזריה הוליד את יוחנן
36ויוחנן הוליד את עזריה הוא אשר כהן בבית אשר בנה שלמה בירושלם
37ויולד עזריה את אמריה ואמריה הוליד את אחיטוב
38ואחיטוב הוליד את צדוק וצדוק הוליד את שלום
39ושלום הוליד את חלקיה וחלקיה הוליד את עזריה
40ועזריה הוליד את שריה ושריה הוליד את יהוצדק
41ויהוצדק הלך—בהגלות יהוה את יהודה וירושלם  ביד נבכדנאצר  {פ}

Copyright information for Alep