1 Chronicles 6

1בני לוי  גרשם קהת ומררי
2ואלה שמות בני גרשום לבני ושמעי
3ובני קהת—עמרם ויצהר וחברון ועזיאל  {ס}
4בני מררי מחלי ומשי ואלה משפחות הלוי לאבתיהם
5לגרשום—לבני בנו יחת בנו זמה בנו
6יואח בנו עדו בנו זרח בנו יאתרי בנו
7בני קהת—עמינדב בנו קרח בנו אסיר בנו
8אלקנה בנו ואביסף בנו ואסיר בנו
9תחת בנו אוריאל בנו עזיה בנו ושאול בנו
10ובני אלקנה—עמשי ואחימות
11אלקנה—בנו (בני) אלקנה צופי בנו ונחת בנו
12אליאב בנו ירחם בנו אלקנה בנו
13ובני שמואל הבכר ושני ואביה  {ס}
14בני מררי מחלי לבני בנו שמעי בנו עזה בנו
15שמעא בנו חגיה בנו עשיה בנו  {פ}

16ואלה אשר העמיד דויד על ידי שיר—בית יהוה  ממנוח הארון
17ויהיו משרתים לפני משכן אהל מועד בשיר עד בנות שלמה את בית יהוה בירושלם ויעמדו כמשפטם על עבודתם
18ואלה העמדים ובניהם  מבני הקהתי—הימן המשורר בן יואל בן שמואל
19בן אלקנה בן ירחם בן אליאל בן תוח
20בן ציף (צוף) בן אלקנה בן מחת בן עמשי
21בן אלקנה בן יואל בן עזריה בן צפניה
22בן תחת בן אסיר בן אביסף בן קרח
23בן יצהר בן קהת בן לוי בן ישראל  {ס}
24ואחיו אסף העמד על ימינו—אסף בן ברכיהו בן שמעא
25בן מיכאל בן בעשיה בן מלכיה
26בן אתני בן זרח בן עדיה
27בן איתן בן זמה בן שמעי
28בן יחת בן גרשם בן לוי  {ס}
29ובני מררי אחיהם על השמאול—איתן בן קישי בן עבדי בן מלוך
30בן חשביה בן אמציה בן חלקיה
31בן אמצי בן בני בן שמר
32בן מחלי בן מושי בן מררי בן לוי  {ס}
33ואחיהם הלוים  נתונים—לכל עבודת משכן בית האלהים
34ואהרן ובניו מקטירים על מזבח העולה ועל מזבח הקטרת לכל מלאכת קדש הקדשים ולכפר על ישראל ככל אשר צוה משה עבד האלהים  {פ}

35ואלה בני אהרן—אלעזר בנו פינחס בנו אבישוע בנו
36בקי בנו עזי בנו זרחיה בנו
37מריות בנו אמריה בנו אחיטוב בנו
38צדוק בנו אחימעץ בנו  {ס}
39ואלה מושבותם לטירותם בגבולם—לבני אהרן למשפחת הקהתי כי להם היה הגורל
40ויתנו להם את חברון בארץ יהודה ואת מגרשיה סביבתיה
41ואת שדה העיר ואת חצריה—נתנו לכלב בן יפנה  {ס}
42ולבני אהרן נתנו את ערי המקלט—את חברון ואת לבנה ואת מגרשיה ואת יתר ואת אשתמע ואת מגרשיה
43ואת חילז ואת מגרשיה את דביר ואת מגרשיה
44ואת עשן ואת מגרשיה ואת בית שמש ואת מגרשיה  {ס}
45וממטה בנימן את גבע ואת מגרשיה ואת עלמת ואת מגרשיה ואת ענתות ואת מגרשיה כל עריהם שלש עשרה עיר במשפחותיהם  {ס}
46ולבני קהת הנותרים ממשפחת המטה ממחצית מטה חצי מנשה בגורל—ערים עשר  {פ}

47ולבני גרשום למשפחותם ממטה יששכר וממטה אשר וממטה נפתלי וממטה מנשה בבשן—ערים שלש עשרה  {ס}
48לבני מררי למשפחותם ממטה ראובן וממטה גד וממטה זבלון בגורל—ערים שתים עשרה  {ס}
49ויתנו בני ישראל ללוים את הערים ואת מגרשיהם
50ויתנו בגורל ממטה בני יהודה וממטה בני שמעון וממטה בני בנימן—את הערים האלה אשר יקראו אתהם בשמות  {ס}
51וממשפחות בני קהת—ויהי ערי גבולם ממטה אפרים
52ויתנו להם את ערי המקלט את שכם ואת מגרשיה—בהר אפרים ואת גזר ואת מגרשיה
53ואת יקמעם ואת מגרשיה ואת בית חורון ואת מגרשיה
54ואת אילון ואת מגרשיה ואת גת רמון ואת מגרשיה
55וממחצית מטה מנשה את ענר ואת מגרשיה ואת בלעם ואת מגרשיה—למשפחת לבני קהת הנותרים  {פ}

56לבני גרשום—ממשפחת חצי מטה מנשה את גולן בבשן ואת מגרשיה ואת עשתרות ואת מגרשיה
57וממטה יששכר את קדש ואת מגרשיה את דברת ואת מגרשיה
58ואת ראמות ואת מגרשיה ואת ענם ואת מגרשיה  {ס}
59וממטה אשר את משל ואת מגרשיה ואת עבדון ואת מגרשיה
60ואת חוקק ואת מגרשיה ואת רחב ואת מגרשיה  {ס}
61וממטה נפתלי את קדש בגליל ואת מגרשיה ואת חמון ואת מגרשיה ואת קריתים ואת מגרשיה  {ס}
62לבני מררי הנותרים—ממטה זבלון את רמונו ואת מגרשיה את תבור ואת מגרשיה
63ומעבר לירדן ירחו למזרח הירדן—ממטה ראובן את בצר במדבר ואת מגרשיה ואת יהצה ואת מגרשיה
64ואת קדמות ואת מגרשיה ואת מיפעת ואת מגרשיה
65וממטה גד—את ראמות בגלעד ואת מגרשיה ואת מחנים ואת מגרשיה
66ואת חשבון ואת מגרשיה ואת יעזיר ואת מגרשיה  {ס}

Copyright information for Alep