1 Chronicles 7

1ולבני יששכר תולע ופואה ישיב (ישוב) ושמרון—ארבעה  {ס}
2ובני תולע עזי ורפיה ויריאל ויחמי ויבשם ושמואל ראשים לבית אבותם לתולע גבורי חיל לתלדותם—מספרם בימי דויד עשרים ושנים אלף ושש מאות  {ס}
3ובני עזי יזרחיה ובני יזרחיה מיכאל ועבדיה ויואל ישיה חמשה—ראשים כלם
4ועליהם לתלדותם לבית אבותם גדודי צבא מלחמה שלשים וששה אלף  כי הרבו נשים ובנים
5ואחיהם לכל משפחות יששכר גבורי חילים שמונים ושבעה אלף התיחשם לכל  {ס}
6בנימן בלע ובכר וידיעאל—שלשה
7ובני בלע אצבון ועזי ועזיאל וירימות ועירי חמשה ראשי בית אבות גבורי חילים והתיחשם עשרים ושנים אלף ושלשים וארבעה
8ובני בכר זמירה ויועש ואליעזר ואליועיני ועמרי וירמות ואביה וענתות ועלמת כל אלה בני בכר
9והתיחשם לתלדותם ראשי בית אבותם גבורי חיל—עשרים אלף ומאתים
10ובני ידיעאל בלהן ובני בלהן יעיש (יעוש) ובנימן ואהוד וכנענה וזיתן ותרשיש ואחישחר
11כל אלה בני ידיעאל לראשי האבות גבורי חילים—שבעה עשר אלף ומאתים יצאי צבא למלחמה
12ושפם וחפם בני עיר חשם בני אחר
13בני נפתלי יחציאל וגוני ויצר ושלום—בני בלהה  {פ}

14בני מנשה אשריאל אשר ילדה פילגשו הארמיה ילדה את מכיר אבי גלעד
15ומכיר לקח אשה לחפים ולשפים ושם אחתו מעכה ושם השני צלפחד ותהינה לצלפחד בנות
16ותלד מעכה אשת מכיר בן ותקרא שמו פרש ושם אחיו שרש ובניו אולם ורקם
17ובני אולם בדן אלה בני גלעד בן מכיר בן מנשה
18ואחתו המלכת—ילדה את אישהוד ואת אביעזר ואת מחלה
19ויהיו בני שמידע—אחין ושכם ולקחי ואניעם  {פ}

20ובני אפרים שותלח וברד בנו ותחת בנו ואלעדה בנו ותחת בנו
21וזבד בנו ושותלח בנו ועזר ואלעד והרגום אנשי גת הנולדים בארץ כי ירדו לקחת את מקניהם
22ויתאבל אפרים אביהם ימים רבים ויבאו אחיו לנחמו
23ויבא אל אשתו ותהר ותלד בן ויקרא את שמו בריעה כי ברעה היתה בביתו
24ובתו שארה ותבן את בית חורון התחתון ואת העליון ואת אזן שארה
25ורפח בנו ורשף ותלח בנו—ותחן בנו
26לעדן בנו עמיהוד בנו אלישמע בנו
27נון בנו יהושע בנו
28ואחזתם ומשבותם—בית אל ובנתיה ולמזרח נערן—ולמערב גזר ובנתיה ושכם ובנתיה עד עיה ובנתיה
29ועל ידי בני מנשה בית שאן ובנתיה תענך ובנתיה מגדו ובנותיה דור ובנותיה באלה ישבו בני יוסף בן ישראל  {פ}

30בני אשר ימנה וישוה וישוי ובריעה—ושרח אחותם
31ובני בריעה חבר ומלכיאל הוא אבי ברזות (ברזית)
32וחבר הוליד את יפלט ואת שומר ואת חותם ואת שועא אחותם
33ובני יפלט פסך ובמהל ועשות אלה בני יפלט
34ובני שמר—אחי ורוהגה (ורהגה) יחבה (וחבה) וארם
35ובן הלם אחיו צופח וימנע ושלש ועמל
36בני צופח—סוח וחרנפר ושועל וברי וימרה
37בצר והוד ושמא ושלשה ויתרן—ובארא
38ובני יתר—יפנה ופספה וארא
39ובני עלא—ארח וחניאל ורציא
40כל אלה בני אשר ראשי בית האבות ברורים גבורי חילים ראשי הנשיאים והתיחשם בצבא במלחמה מספרם אנשים עשרים וששה אלף  {ס}

Copyright information for Alep