1 Chronicles 9

1וכל ישראל התיחשו והנם כתובים על ספר מלכי ישראל ויהודה הגלו לבבל במעלם  {ס}
2והיושבים הראשנים אשר באחזתם בעריהם  ישראל הכהנים הלוים והנתינים
3ובירושלם ישבו מן בני יהודה ומן בני בנימן—ומן בני אפרים ומנשה
4עותי בן עמיהוד בן עמרי בן אמרי בן בנימן (בני מן) בני פרץ בן יהודה  {ס}
5ומן השילוני עשיה הבכור ובניו
6ומן בני זרח יעואל ואחיהם שש מאות ותשעים
7ומן בני בנימן—סלוא בן משלם בן הודויה בן הסנאה
8ויבניה בן ירחם ואלה בן עזי בן מכרי ומשלם בן שפטיה בן רעואל בן יבניה
9ואחיהם לתלדותם תשע מאות וחמשים וששה כל אלה אנשים ראשי אבות לבית אבתיהם  {ס}
10ומן הכהנים  ידעיה ויהויריב ויכין
11ועזריה בן חלקיה בן משלם בן צדוק בן מריות בן אחיטוב נגיד בית האלהים  {ס}
12ועדיה בן ירחם בן פשחור בן מלכיה ומעשי בן עדיאל בן יחזרה בן משלם בן משלמית בן אמר
13ואחיהם ראשים לבית אבותם אלף ושבע מאות וששים—גבורי חיל מלאכת עבודת בית האלהים
14ומן הלוים  שמעיה בן חשוב בן עזריקם בן חשביה מן בני מררי
15ובקבקר חרש וגלל ומתניה בן מיכא בן זכרי בן אסף
16ועבדיה בן שמעיה בן גלל בן ידותון וברכיה בן אסא בן אלקנה היושב בחצרי נטופתי
17והשערים שלום ועקוב וטלמן ואחימן ואחיהם שלום הראש
18ועד הנה בשער המלך מזרחה המה השערים למחנות בני לוי
19ושלום בן קורא בן אביסף בן קרח ואחיו לבית אביו הקרחים על מלאכת העבודה שמרי הספים לאהל ואבתיהם על מחנה יהוה שמרי המבוא
20ופינחס בן אלעזר נגיד היה עליהם לפנים—יהוה עמו
21זכריה בן משלמיה שער פתח לאהל מועד
22כלם הברורים לשערים בספים מאתים ושנים עשר המה בחצריהם התיחשם המה יסד דויד ושמואל הראה באמונתם
23והם ובניהם על השערים לבית יהוה לבית האהל—למשמרות
24לארבע רוחות יהיו השערים  מזרח ימה צפונה ונגבה
25ואחיהם בחצריהם לבוא לשבעת הימים מעת אל עת—עם אלה
26כי באמונה המה ארבעת גברי השערים—הם הלוים והיו על הלשכות ועל האצרות בית האלהים
27וסביבות בית האלהים ילינו  כי עליהם משמרת והם על המפתח ולבקר לבקר
28ומהם על כלי העבודה  כי במספר יביאום ובמספר יוציאום
29ומהם ממנים על הכלים ועל כל כלי הקדש ועל הסלת והיין והשמן והלבונה והבשמים
30ומן בני הכהנים רקחי המרקחת לבשמים
31ומתתיה מן הלוים הוא הבכור לשלם הקרחי—באמונה על מעשה החבתים
32ומן בני הקהתי מן אחיהם על לחם המערכת להכין שבת שבת
33ואלה המשררים ראשי אבות ללוים בלשכת—פטירים (פטורים)  כי יומם ולילה עליהם במלאכה
34אלה ראשי האבות ללוים לתלדותם ראשים אלה ישבו בירושלם  {ס}
35ובגבעון ישבו אבי גבעון יעואל (יעיאל) ושם אשתו מעכה
36ובנו הבכור עבדון וצור וקיש ובעל ונר ונדב
37וגדור ואחיו וזכריה ומקלות
38ומקלות הוליד את שמאם ואף הם נגד אחיהם ישבו בירושלם—עם אחיהם  {ס}
39ונר הוליד את קיש וקיש הוליד את שאול ושאול הוליד את יהונתן ואת מלכישוע ואת אבינדב ואת אשבעל
40ובן יהונתן מריב בעל ומרי בעל הוליד את מיכה
41ובני מיכה—פיתן ומלך ותחרע
42ואחז הוליד את יערה ויערה הוליד את עלמת ואת עזמות ואת זמרי וזמרי הוליד את מוצא
43ומוצא הוליד את בנעא ורפיה בנו אלעשה בנו אצל בנו
44ולאצל ששה בנים ואלה שמותם עזריקם בכרו וישמעאל ושעריה ועבדיה וחנן אלה בני אצל  {פ}

Copyright information for Alep