1 Kings 1

1והמלך דוד זקן בא בימים ויכסהו בבגדים ולא יחם לו
2ויאמרו לו עבדיו יבקשו לאדני המלך נערה בתולה ועמדה לפני המלך ותהי לו סכנת ושכבה בחיקך וחם לאדני המלך
3ויבקשו נערה יפה בכל גבול ישראל וימצאו את אבישג השונמית ויבאו אתה למלך
4והנערה יפה עד מאד ותהי למלך סכנת ותשרתהו והמלך לא ידעה
5ואדניה בן חגית מתנשא לאמר אני אמלך ויעש לו רכב ופרשים וחמשים איש רצים לפניו
6ולא עצבו אביו מימיו לאמר מדוע ככה עשית וגם הוא טוב תאר מאד ואתו ילדה אחרי אבשלום
7ויהיו דבריו—עם יואב בן צרויה ועם אביתר הכהן ויעזרו אחרי אדניה
8וצדוק הכהן ובניהו בן יהוידע ונתן הנביא ושמעי ורעי והגבורים אשר לדוד—לא היו עם אדניהו
9ויזבח אדניהו צאן ובקר ומריא עם אבן הזחלת אשר אצל עין רגל ויקרא את כל אחיו בני המלך ולכל אנשי יהודה עבדי המלך
10ואת נתן הנביא ובניהו ואת הגבורים ואת שלמה אחיו—לא קרא
11ויאמר נתן אל בת שבע אם שלמה לאמר הלוא שמעת כי מלך אדניהו בן חגית ואדנינו דוד לא ידע
12ועתה לכי איעצך נא עצה  ומלטי את נפשך ואת נפש בנך שלמה
13לכי ובאי אל המלך דוד ואמרת אליו הלא אתה אדני המלך נשבעת לאמתך לאמר כי שלמה בנך ימלך אחרי והוא ישב על כסאי ומדוע מלך אדניהו
14הנה עודך מדברת שם—עם המלך ואני אבוא אחריך ומלאתי את דבריך
15ותבא בת שבע אל המלך החדרה והמלך זקן מאד ואבישג השונמית משרת את המלך
16ותקד בת שבע ותשתחו למלך ויאמר המלך מה לך
17ותאמר לו אדני אתה נשבעת ביהוה אלהיך לאמתך כי שלמה בנך ימלך אחרי והוא ישב על כסאי
18ועתה הנה אדניה מלך ועתה אדני המלך לא ידעת
19ויזבח שור ומריא וצאן לרב  {פ}

 

ויקרא לכל בני המלך ולאביתר הכהן וליאב שר הצבא ולשלמה עבדך לא קרא
20ואתה אדני המלך עיני כל ישראל עליך  להגיד להם—מי ישב על כסא אדני המלך אחריו
21והיה כשכב אדני המלך עם אבתיו והייתי אני ובני שלמה—חטאים
22והנה עודנה מדברת עם המלך ונתן הנביא בא
23ויגידו למלך לאמר הנה נתן הנביא ויבא לפני המלך וישתחו למלך על אפיו ארצה
24ויאמר נתן אדני המלך אתה אמרת אדניהו ימלך אחרי והוא ישב על כסאי
25כי ירד היום ויזבח שור ומריא וצאן לרב ויקרא לכל בני המלך ולשרי הצבא ולאביתר הכהן והנם אכלים ושתים לפניו ויאמרו יחי המלך אדניהו
26ולי אני עבדך ולצדק הכהן ולבניהו בן יהוידע ולשלמה עבדך—לא קרא
27אם מאת אדני המלך נהיה הדבר הזה ולא הודעת את עבדיך (עבדך) מי ישב על כסא אדני המלך אחריו  {ס}

28ויען המלך דוד ויאמר קראו לי לבת שבע ותבא לפני המלך ותעמד לפני המלך
29וישבע המלך ויאמר  חי יהוה אשר פדה את נפשי מכל צרה
30כי כאשר נשבעתי לך ביהוה אלהי ישראל לאמר כי שלמה בנך ימלך אחרי והוא ישב על כסאי תחתי  כי כן אעשה היום הזה
31ותקד בת שבע אפים ארץ ותשתחו למלך ותאמר—יחי אדני המלך דוד לעלם  {פ}

32ויאמר המלך דוד קראו לי לצדוק הכהן ולנתן הנביא ולבניהו בן יהוידע ויבאו לפני המלך
33ויאמר המלך להם קחו עמכם את עבדי אדניכם והרכבתם את שלמה בני על הפרדה אשר לי והורדתם אתו אל גחון
34ומשח אתו שם צדוק הכהן ונתן הנביא למלך—על ישראל ותקעתם בשופר ואמרתם יחי המלך שלמה
35ועליתם אחריו ובא וישב על כסאי והוא ימלך תחתי ואתו צויתי להיות נגיד על ישראל ועל יהודה
36ויען בניהו בן יהוידע את המלך ויאמר אמן  כן יאמר יהוה אלהי אדני המלך
37כאשר היה יהוה עם אדני המלך כן יהי (יהיה) עם שלמה ויגדל את כסאו מכסא אדני המלך דוד
38וירד צדוק הכהן ונתן הנביא ובניהו בן יהוידע והכרתי והפלתי וירכבו את שלמה על פרדת המלך דוד וילכו אתו על גחון
39ויקח צדוק הכהן את קרן השמן מן האהל וימשח את שלמה ויתקעו בשופר ויאמרו כל העם יחי המלך שלמה
40ויעלו כל העם אחריו והעם מחללים בחללים ושמחים שמחה גדולה ותבקע הארץ בקולם
41וישמע אדניהו וכל הקראים אשר אתו והם כלו לאכל וישמע יואב את קול השופר ויאמר מדוע קול הקריה הומה
42עודנו מדבר והנה יונתן בן אביתר הכהן בא ויאמר אדניהו בא כי איש חיל אתה וטוב תבשר
43ויען יונתן ויאמר לאדניהו  אבל אדנינו המלך דוד המליך את שלמה
44וישלח אתו המלך את צדוק הכהן ואת נתן הנביא ובניהו בן יהוידע והכרתי והפלתי וירכבו אתו על פרדת המלך
45וימשחו אתו צדוק הכהן ונתן הנביא למלך בגחון ויעלו משם שמחים ותהם הקריה הוא הקול אשר שמעתם
46וגם ישב שלמה על כסא המלוכה
47וגם באו עבדי המלך לברך את אדנינו המלך דוד לאמר ייטב אלהיך (אלהים) את שם שלמה משמך ויגדל את כסאו מכסאך וישתחו המלך על המשכב
48וגם ככה אמר המלך  ברוך יהוה אלהי ישראל אשר נתן היום ישב על כסאי—ועיני ראות
49ויחרדו ויקמו כל הקראים אשר לאדניהו וילכו איש לדרכו
50ואדניהו ירא מפני שלמה ויקם וילך ויחזק בקרנות המזבח
51ויגד לשלמה לאמר הנה אדניהו ירא את המלך שלמה והנה אחז בקרנות המזבח לאמר ישבע לי כיום המלך שלמה אם ימית את עבדו בחרב
52ויאמר שלמה—אם יהיה לבן חיל לא יפל משערתו ארצה ואם רעה תמצא בו ומת
53וישלח המלך שלמה ויורדהו מעל המזבח ויבא וישתחו למלך שלמה ויאמר לו שלמה לך לביתך  {פ}

Copyright information for Alep