1 Kings 10

1ומלכת שבא שמעת את שמע שלמה—לשם יהוה ותבא לנסתו בחידות
2ותבא ירושלמה בחיל כבד מאד גמלים נשאים בשמים וזהב רב מאד ואבן יקרה ותבא אל שלמה ותדבר אליו את כל אשר היה עם לבבה
3ויגד לה שלמה את כל דבריה  לא היה דבר נעלם מן המלך אשר לא הגיד לה
4ותרא מלכת שבא את כל חכמת שלמה והבית אשר בנה
5ומאכל שלחנו ומושב עבדיו ומעמד משרתו ומלבשיהם ומשקיו ועלתו אשר יעלה בית יהוה ולא היה בה עוד רוח
6ותאמר אל המלך אמת היה הדבר אשר שמעתי בארצי—על דבריך ועל חכמתך
7ולא האמנתי לדברים עד אשר באתי ותראינה עיני והנה לא הגד לי החצי  הוספת חכמה וטוב אל השמועה אשר שמעתי
8אשרי אנשיך אשרי עבדיך אלה העמדים לפניך תמיד השמעים את חכמתך
9יהי יהוה אלהיך ברוך אשר חפץ בך לתתך על כסא ישראל—באהבת יהוה את ישראל לעלם וישימך למלך לעשות משפט וצדקה
10ותתן למלך מאה ועשרים ככר זהב ובשמים הרבה מאד—ואבן יקרה לא בא כבשם ההוא עוד לרב אשר נתנה מלכת שבא למלך שלמה
11וגם אני חירם אשר נשא זהב מאופיר  הביא מאפיר עצי אלמגים הרבה מאד—ואבן יקרה
12ויעש המלך את עצי האלמגים מסעד לבית יהוה ולבית המלך וכנרות ונבלים לשרים לא בא כן עצי אלמגים ולא נראה עד היום הזה
13והמלך שלמה נתן למלכת שבא את כל חפצה אשר שאלה מלבד אשר נתן לה כיד המלך שלמה ותפן ותלך לארצה היא ועבדיה  {פ}

14ויהי משקל הזהב אשר בא לשלמה בשנה אחת—שש מאות ששים ושש ככר זהב
15לבד מאנשי התרים ומסחר הרכלים וכל מלכי הערב ופחות הארץ
16ויעש המלך שלמה מאתים צנה זהב שחוט שש מאות זהב יעלה על הצנה האחת
17ושלש מאות מגנים זהב שחוט—שלשת מנים זהב יעלה על המגן האחת ויתנם המלך בית יער הלבנון  {פ}

18ויעש המלך כסא שן גדול ויצפהו זהב מופז
19שש מעלות לכסה וראש עגל לכסה מאחריו וידת מזה ומזה אל מקום השבת ושנים אריות עמדים אצל הידות
20ושנים עשר אריים עמדים שם על שש המעלות—מזה ומזה לא נעשה כן לכל ממלכות
21וכל כלי משקה המלך שלמה זהב וכל כלי בית יער הלבנון זהב סגור  אין כסף לא נחשב בימי שלמה—למאומה
22כי אני תרשיש למלך בים עם אני חירם אחת לשלש שנים תבוא אני תרשיש נשאת זהב וכסף שנהבים וקפים ותכיים
23ויגדל המלך שלמה מכל מלכי הארץ—לעשר ולחכמה
24וכל הארץ—מבקשים את פני שלמה  לשמע את חכמתו אשר נתן אלהים בלבו
25והמה מבאים איש מנחתו כלי כסף וכלי זהב ושלמות ונשק ובשמים סוסים ופרדים—דבר שנה בשנה  {ס}

26ויאסף שלמה רכב ופרשים ויהי לו אלף וארבע מאות רכב ושנים עשר אלף פרשים וינחם בערי הרכב ועם המלך בירושלם
27ויתן המלך את הכסף בירושלם כאבנים ואת הארזים נתן כשקמים אשר בשפלה—לרב
28ומוצא הסוסים אשר לשלמה ממצרים ומקוה—סחרי המלך יקחו מקוה במחיר
29ותעלה ותצא מרכבה ממצרים בשש מאות כסף וסוס בחמשים ומאה וכן לכל מלכי החתים ולמלכי ארם—בידם יצאו  {פ}

Copyright information for Alep