1 Kings 12

1וילך רחבעם שכם  כי שכם בא כל ישראל להמליך אתו
2ויהי כשמע ירבעם בן נבט והוא עודנו במצרים אשר ברח מפני המלך שלמה וישב ירבעם במצרים
3וישלחו ויקראו לו ויבאו (ויבא) ירבעם וכל קהל ישראל וידברו אל רחבעם לאמר
4אביך הקשה את עלנו ואתה עתה הקל מעבדת אביך הקשה ומעלו הכבד אשר נתן עלינו—ונעבדך
5ויאמר אליהם לכו עד שלשה ימים—ושובו אלי וילכו העם
6ויועץ המלך רחבעם את הזקנים אשר היו עמדים את פני שלמה אביו בהיתו חי לאמר  איך אתם נועצים להשיב את העם הזה דבר
7וידבר (וידברו) אליו לאמר אם היום תהיה עבד לעם הזה ועבדתם ועניתם ודברת אליהם דברים טובים—והיו לך עבדים כל הימים
8ויעזב את עצת הזקנים אשר יעצהו ויועץ את הילדים אשר גדלו אתו אשר העמדים לפניו
9ויאמר אליהם מה אתם נועצים ונשיב דבר את העם הזה—אשר דברו אלי לאמר הקל מן העל אשר נתן אביך עלינו
10וידברו אליו הילדים אשר גדלו אתו לאמר כה תאמר לעם הזה אשר דברו אליך לאמר אביך הכביד את עלנו ואתה הקל מעלינו  כה תדבר אליהם קטני עבה ממתני אבי
11ועתה אבי העמיס עליכם על כבד ואני אוסיף על עלכם אבי יסר אתכם בשוטים ואני איסר אתכם בעקרבים
12ויבו ירבעם וכל העם אל רחבעם ביום השלישי כאשר דבר המלך לאמר שובו אלי ביום השלישי
13ויען המלך את העם קשה ויעזב את עצת הזקנים אשר יעצהו
14וידבר אליהם כעצת הילדים לאמר אבי הכביד את עלכם ואני אסיף על עלכם אבי יסר אתכם בשוטים ואני איסר אתכם בעקרבים
15ולא שמע המלך אל העם  כי היתה סבה מעם יהוה למען הקים את דברו אשר דבר יהוה ביד אחיה השילני אל ירבעם בן נבט
16וירא כל ישראל כי לא שמע המלך אלהם וישבו העם את המלך דבר לאמר מה לנו חלק בדוד ולא נחלה בבן ישי לאהליך ישראל עתה ראה ביתך דוד וילך ישראל לאהליו
17ובני ישראל הישבים בערי יהודה—וימלך עליהם רחבעם  {פ}

18וישלח המלך רחבעם את אדרם אשר על המס וירגמו כל ישראל בו אבן וימת והמלך רחבעם התאמץ לעלות במרכבה לנוס ירושלם
19ויפשעו ישראל בבית דוד עד היום הזה  {ס}

20ויהי כשמע כל ישראל כי שב ירבעם וישלחו ויקראו אתו אל העדה וימליכו אתו על כל ישראל  לא היה אחרי בית דוד זולתי שבט יהודה לבדו
21ויבאו (ויבא) רחבעם ירושלם ויקהל את כל בית יהודה ואת שבט בנימן מאה ושמנים אלף בחור עשה מלחמה—להלחם עם בית ישראל להשיב את המלוכה לרחבעם בן שלמה  {פ}

22ויהי דבר האלהים אל שמעיה איש האלהים לאמר
23אמר אל רחבעם בן שלמה מלך יהודה ואל כל בית יהודה ובנימין ויתר העם לאמר
24כה אמר יהוה לא תעלו ולא תלחמון עם אחיכם בני ישראל שובו איש לביתו—כי מאתי נהיה הדבר הזה וישמעו את דבר יהוה וישבו ללכת כדבר יהוה  {ס}

25ויבן ירבעם את שכם בהר אפרים וישב בה ויצא משם ויבן את פנואל
26ויאמר ירבעם בלבו  עתה תשוב הממלכה לבית דוד
27אם יעלה העם הזה לעשות זבחים בבית יהוה בירושלם ושב לב העם הזה אל אדניהם אל רחבעם מלך יהודה והרגני ושבו אל רחבעם מלך יהודה
28ויועץ המלך—ויעש שני עגלי זהב ויאמר אלהם רב לכם מעלות ירושלם—הנה אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים
29וישם את האחד בבית אל ואת האחד נתן בדן
30ויהי הדבר הזה לחטאת וילכו העם לפני האחד עד דן
31ויעש את בית במות ויעש כהנים מקצות העם אשר לא היו מבני לוי
32ויעש ירבעם חג בחדש השמיני בחמשה עשר יום לחדש כחג אשר ביהודה ויעל על המזבח—כן עשה בבית אל לזבח לעגלים אשר עשה והעמיד בבית אל את כהני הבמות אשר עשה
33ויעל על המזבח אשר עשה בבית אל בחמשה עשר יום בחדש השמיני—בחדש אשר בדא מלבד (מלבו) ויעש חג לבני ישראל ויעל על המזבח להקטיר  {פ}

Copyright information for Alep