1 Kings 15

1ובשנת שמנה עשרה למלך ירבעם בן נבט מלך אבים על יהודה
2שלש שנים מלך בירושלם ושם אמו מעכה בת אבישלום
3וילך בכל חטאות אביו אשר עשה לפניו ולא היה לבבו שלם עם יהוה אלהיו כלבב דוד אביו
4כי למען דוד נתן יהוה אלהיו לו ניר בירושלם להקים את בנו אחריו ולהעמיד את ירושלם
5אשר עשה דוד את הישר בעיני יהוה ולא סר מכל אשר צוהו כל ימי חייו—רק בדבר אוריה החתי
6ומלחמה היתה בין רחבעם ובין ירבעם כל ימי חייו
7ויתר דברי אבים וכל אשר עשה—הלוא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה ומלחמה היתה בין אבים ובין ירבעם
8וישכב אבים עם אבתיו ויקברו אתו בעיר דוד וימלך אסא בנו תחתיו  {פ}

9ובשנת עשרים לירבעם מלך ישראל מלך אסא מלך יהודה
10וארבעים ואחת שנה מלך בירושלם ושם אמו מעכה בת אבישלום
11ויעש אסא הישר בעיני יהוה כדוד אביו
12ויעבר הקדשים מן הארץ ויסר את כל הגללים אשר עשו אבתיו
13וגם את מעכה אמו ויסרה מגבירה אשר עשתה מפלצת לאשרה ויכרת אסא את מפלצתה וישרף בנחל קדרון
14והבמות לא סרו רק לבב אסא היה שלם עם יהוה—כל ימיו  {ס}

15ויבא את קדשי אביו וקדשו (וקדשי) בית יהוה כסף וזהב וכלים
16ומלחמה היתה בין אסא ובין בעשא מלך ישראל—כל ימיהם
17ויעל בעשא מלך ישראל על יהודה ויבן את הרמה—לבלתי תת יצא ובא לאסא מלך יהודה
18ויקח אסא את כל הכסף והזהב הנותרים באוצרות בית יהוה ואת אוצרות בית מלך (המלך) ויתנם ביד עבדיו וישלחם המלך אסא אל בן הדד בן טברמן בן חזיון מלך ארם הישב בדמשק לאמר
19ברית ביני ובינך בין אבי ובין אביך הנה שלחתי לך שחד כסף וזהב—לך הפרה את בריתך את בעשא מלך ישראל ויעלה מעלי
20וישמע בן הדד אל המלך אסא וישלח את שרי החילים אשר לו על ערי ישראל ויך את עיון ואת דן ואת אבל בית מעכה ואת כל כנרות על כל ארץ נפתלי
21ויהי כשמע בעשא ויחדל מבנות את הרמה וישב בתרצה
22והמלך אסא השמיע את כל יהודה אין נקי וישאו את אבני הרמה ואת עציה אשר בנה בעשא ויבן בם המלך אסא את גבע בנימן ואת המצפה
23ויתר כל דברי אסא וכל גבורתו וכל אשר עשה והערים אשר בנה—הלא המה כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה רק לעת זקנתו חלה את רגליו
24וישכב אסא עם אבתיו ויקבר עם אבתיו בעיר דוד אביו וימלך יהושפט בנו תחתיו  {פ}

25ונדב בן ירבעם מלך על ישראל בשנת שתים לאסא מלך יהודה וימלך על ישראל שנתים
26ויעש הרע בעיני יהוה וילך בדרך אביו ובחטאתו אשר החטיא את ישראל
27ויקשר עליו בעשא בן אחיה לבית יששכר ויכהו בעשא בגבתון אשר לפלשתים ונדב וכל ישראל צרים על גבתון
28וימתהו בעשא—בשנת שלש לאסא מלך יהודה וימלך תחתיו
29ויהי כמלכו הכה את כל בית ירבעם—לא השאיר כל נשמה לירבעם עד השמדו  כדבר יהוה—אשר דבר ביד עבדו אחיה השילני
30על חטאות ירבעם אשר חטא ואשר החטיא את ישראל  בכעסו—אשר הכעיס את יהוה אלהי ישראל
31ויתר דברי נדב וכל אשר עשה  הלא הם כתובים על ספר דברי הימים—למלכי ישראל
32ומלחמה היתה בין אסא ובין בעשא מלך ישראל—כל ימיהם  {פ}

33בשנת שלש לאסא מלך יהודה—מלך בעשא בן אחיה על כל ישראל בתרצה עשרים וארבע שנה
34ויעש הרע בעיני יהוה וילך בדרך ירבעם ובחטאתו אשר החטיא את ישראל  {ס}

Copyright information for Alep