1 Kings 16

1ויהי דבר יהוה אל יהוא בן חנני על בעשא לאמר
2יען אשר הרימתיך מן העפר ואתנך נגיד על עמי ישראל ותלך בדרך ירבעם ותחטא את עמי ישראל להכעיסני בחטאתם
3הנני מבעיר אחרי בעשא ואחרי ביתו ונתתי את ביתך כבית ירבעם בן נבט
4המת לבעשא בעיר יאכלו הכלבים והמת לו בשדה יאכלו עוף השמים
5ויתר דברי בעשא ואשר עשה וגבורתו  הלא הם כתובים על ספר דברי הימים—למלכי ישראל
6וישכב בעשא עם אבתיו ויקבר בתרצה וימלך אלה בנו תחתיו
7וגם ביד יהוא בן חנני הנביא דבר יהוה היה אל בעשא ואל ביתו ועל כל הרעה אשר עשה בעיני יהוה להכעיסו במעשה ידיו להיות כבית ירבעם ועל אשר הכה אתו  {פ}

8בשנת עשרים ושש שנה לאסא מלך יהודה  מלך אלה בן בעשא על ישראל בתרצה—שנתים
9ויקשר עליו עבדו זמרי שר מחצית הרכב והוא בתרצה שתה שכור בית ארצא אשר על הבית בתרצה
10ויבא זמרי ויכהו וימיתהו בשנת עשרים ושבע לאסא מלך יהודה וימלך תחתיו
11ויהי במלכו כשבתו על כסאו הכה את כל בית בעשא—לא השאיר לו משתין בקיר וגאליו ורעהו
12וישמד זמרי את כל בית בעשא כדבר יהוה אשר דבר אל בעשא ביד יהוא הנביא
13אל כל חטאות בעשא וחטאות אלה בנו—אשר חטאו ואשר החטיאו את ישראל להכעיס את יהוה אלהי ישראל בהבליהם
14ויתר דברי אלה וכל אשר עשה  הלוא הם כתובים על ספר דברי הימים—למלכי ישראל  {פ}

15בשנת עשרים ושבע שנה לאסא מלך יהודה מלך זמרי שבעת ימים בתרצה והעם חנים על גבתון אשר לפלשתים
16וישמע העם החנים לאמר קשר זמרי וגם הכה את המלך וימלכו כל ישראל את עמרי שר צבא על ישראל ביום ההוא—במחנה
17ויעלה עמרי וכל ישראל עמו מגבתון ויצרו על תרצה
18ויהי כראות זמרי כי נלכדה העיר ויבא אל ארמון בית המלך וישרף עליו את בית מלך באש וימת
19על חטאתיו אשר חטא לעשות הרע בעיני יהוה—ללכת בדרך ירבעם ובחטאתו אשר עשה להחטיא את ישראל
20ויתר דברי זמרי וקשרו אשר קשר  הלא הם כתובים על ספר דברי הימים—למלכי ישראל  {פ}

21אז יחלק העם ישראל לחצי  חצי העם היה אחרי תבני בן גינת להמליכו והחצי אחרי עמרי
22ויחזק העם אשר אחרי עמרי את העם אשר אחרי תבני בן גינת וימת תבני וימלך עמרי  {פ}

23בשנת שלשים ואחת שנה לאסא מלך יהודה מלך עמרי על ישראל שתים עשרה שנה בתרצה מלך שש שנים
24ויקן את ההר שמרון מאת שמר—בככרים כסף ויבן את ההר ויקרא את שם העיר אשר בנה על שם שמר אדני ההר שמרון
25ויעשה עמרי הרע בעיני יהוה וירע מכל אשר לפניו
26וילך בכל דרך ירבעם בן נבט ובחטאתיו (ובחטאתו) אשר החטיא את ישראל  להכעיס את יהוה אלהי ישראל—בהבליהם
27ויתר דברי עמרי אשר עשה וגבורתו אשר עשה  הלא הם כתובים על ספר דברי הימים—למלכי ישראל
28וישכב עמרי עם אבתיו ויקבר בשמרון וימלך אחאב בנו תחתיו  {פ}

29ואחאב בן עמרי מלך על ישראל בשנת שלשים ושמנה שנה לאסא מלך יהודה וימלך אחאב בן עמרי על ישראל בשמרון עשרים ושתים שנה
30ויעש אחאב בן עמרי הרע בעיני יהוה—מכל אשר לפניו
31ויהי הנקל לכתו בחטאות ירבעם בן נבט ויקח אשה את איזבל בת אתבעל מלך צידנים וילך ויעבד את הבעל וישתחו לו
32ויקם מזבח לבעל בית הבעל אשר בנה בשמרון
33ויעש אחאב את האשרה ויוסף אחאב לעשות להכעיס את יהוה אלהי ישראל מכל מלכי ישראל אשר היו לפניו
34בימיו בנה חיאל בית האלי—את יריחה  באבירם בכרו יסדה ובשגיב (ובשגוב) צעירו הציב דלתיה כדבר יהוה אשר דבר ביד יהושע בן נון  {ס}

Copyright information for Alep