1 Kings 16

ויהי דבר יהוה אל יהוא בן חנני על בעשא לאמר
יען אשר הרימתיך מן העפר ואתנך נגיד על עמי ישראל ותלך בדרך ירבעם ותחטא את עמי ישראל להכעיסני בחטאתם
הנני מבעיר אחרי בעשא ואחרי ביתו ונתתי את ביתך כבית ירבעם בן נבט
המת לבעשא בעיר יאכלו הכלבים והמת לו בשדה יאכלו עוף השמים
ויתר דברי בעשא ואשר עשה וגבורתו  הלא הם כתובים על ספר דברי הימים—למלכי ישראל
וישכב בעשא עם אבתיו ויקבר בתרצה וימלך אלה בנו תחתיו
וגם ביד יהוא בן חנני הנביא דבר יהוה היה אל בעשא ואל ביתו ועל כל הרעה אשר עשה בעיני יהוה להכעיסו במעשה ידיו להיות כבית ירבעם ועל אשר הכה אתו  {פ}

בשנת עשרים ושש שנה לאסא מלך יהודה  מלך אלה בן בעשא על ישראל בתרצה—שנתים
ויקשר עליו עבדו זמרי שר מחצית הרכב והוא בתרצה שתה שכור בית ארצא אשר על הבית בתרצה
10 ויבא זמרי ויכהו וימיתהו בשנת עשרים ושבע לאסא מלך יהודה וימלך תחתיו
11 ויהי במלכו כשבתו על כסאו הכה את כל בית בעשא—לא השאיר לו משתין בקיר וגאליו ורעהו
12 וישמד זמרי את כל בית בעשא כדבר יהוה אשר דבר אל בעשא ביד יהוא הנביא
13 אל כל חטאות בעשא וחטאות אלה בנו—אשר חטאו ואשר החטיאו את ישראל להכעיס את יהוה אלהי ישראל בהבליהם
14 ויתר דברי אלה וכל אשר עשה  הלוא הם כתובים על ספר דברי הימים—למלכי ישראל  {פ}

15 בשנת עשרים ושבע שנה לאסא מלך יהודה מלך זמרי שבעת ימים בתרצה והעם חנים על גבתון אשר לפלשתים
16 וישמע העם החנים לאמר קשר זמרי וגם הכה את המלך וימלכו כל ישראל את עמרי שר צבא על ישראל ביום ההוא—במחנה
17 ויעלה עמרי וכל ישראל עמו מגבתון ויצרו על תרצה
18 ויהי כראות זמרי כי נלכדה העיר ויבא אל ארמון בית המלך וישרף עליו את בית מלך באש וימת
19 על חטאתיו אשר חטא לעשות הרע בעיני יהוה—ללכת בדרך ירבעם ובחטאתו אשר עשה להחטיא את ישראל
20 ויתר דברי זמרי וקשרו אשר קשר  הלא הם כתובים על ספר דברי הימים—למלכי ישראל  {פ}

21 אז יחלק העם ישראל לחצי  חצי העם היה אחרי תבני בן גינת להמליכו והחצי אחרי עמרי
22 ויחזק העם אשר אחרי עמרי את העם אשר אחרי תבני בן גינת וימת תבני וימלך עמרי  {פ}

23 בשנת שלשים ואחת שנה לאסא מלך יהודה מלך עמרי על ישראל שתים עשרה שנה בתרצה מלך שש שנים
24 ויקן את ההר שמרון מאת שמר—בככרים כסף ויבן את ההר ויקרא את שם העיר אשר בנה על שם שמר אדני ההר שמרון
25 ויעשה עמרי הרע בעיני יהוה וירע מכל אשר לפניו
26 וילך בכל דרך ירבעם בן נבט ובחטאתיו (ובחטאתו) אשר החטיא את ישראל  להכעיס את יהוה אלהי ישראל—בהבליהם
27 ויתר דברי עמרי אשר עשה וגבורתו אשר עשה  הלא הם כתובים על ספר דברי הימים—למלכי ישראל
28 וישכב עמרי עם אבתיו ויקבר בשמרון וימלך אחאב בנו תחתיו  {פ}

29 ואחאב בן עמרי מלך על ישראל בשנת שלשים ושמנה שנה לאסא מלך יהודה וימלך אחאב בן עמרי על ישראל בשמרון עשרים ושתים שנה
30 ויעש אחאב בן עמרי הרע בעיני יהוה—מכל אשר לפניו
31 ויהי הנקל לכתו בחטאות ירבעם בן נבט ויקח אשה את איזבל בת אתבעל מלך צידנים וילך ויעבד את הבעל וישתחו לו
32 ויקם מזבח לבעל בית הבעל אשר בנה בשמרון
33 ויעש אחאב את האשרה ויוסף אחאב לעשות להכעיס את יהוה אלהי ישראל מכל מלכי ישראל אשר היו לפניו
34 בימיו בנה חיאל בית האלי—את יריחה  באבירם בכרו יסדה ובשגיב (ובשגוב) צעירו הציב דלתיה כדבר יהוה אשר דבר ביד יהושע בן נון  {ס}

Copyright information for Alep