1 Kings 5

1ושלמה היה מושל בכל הממלכות—מן הנהר ארץ פלשתים ועד גבול מצרים  מגשים מנחה ועבדים את שלמה כל ימי חייו  {פ}

2ויהי לחם שלמה ליום אחד  שלשים כר סלת וששים כר קמח
3עשרה בקר בראים ועשרים בקר רעי—ומאה צאן לבד מאיל וצבי ויחמור וברברים אבוסים
4כי הוא רדה בכל עבר הנהר מתפסח ועד עזה—בכל מלכי עבר הנהר ושלום היה לו מכל עבריו—מסביב
5וישב יהודה וישראל לבטח איש תחת גפנו ותחת תאנתו מדן ועד באר שבע—כל ימי שלמה  {ס}

6ויהי לשלמה ארבעים אלף ארות סוסים—למרכבו ושנים עשר אלף פרשים
7וכלכלו הנצבים האלה את המלך שלמה ואת כל הקרב אל שלחן המלך שלמה—איש חדשו  לא יעדרו דבר
8והשערים והתבן לסוסים ולרכש—יבאו אל המקום אשר יהיה שם איש כמשפטו  {ס}

9ויתן אלהים חכמה לשלמה ותבונה הרבה מאד ורחב לב—כחול אשר על שפת הים
10ותרב חכמת שלמה מחכמת כל בני קדם ומכל חכמת מצרים
11ויחכם מכל האדם מאיתן האזרחי והימן וכלכל ודרדע בני מחול ויהי שמו בכל הגוים סביב
12וידבר שלשת אלפים משל ויהי שירו חמשה ואלף
13וידבר על העצים מן הארז אשר בלבנון ועד האזוב אשר יצא בקיר וידבר על הבהמה ועל העוף ועל הרמש ועל הדגים
14ויבאו מכל העמים לשמע את חכמת שלמה—מאת כל מלכי הארץ אשר שמעו את חכמתו  {ס}

15וישלח חירם מלך צור את עבדיו אל שלמה כי שמע כי אתו משחו למלך תחת אביהו  כי אהב היה חירם לדוד—כל הימים  {ס}

16וישלח שלמה אל חירם לאמר
17אתה ידעת את דוד אבי כי לא יכל לבנות בית לשם יהוה אלהיו מפני המלחמה אשר סבבהו—עד תת יהוה אתם תחת כפות רגלו (רגלי)
18ועתה הניח יהוה אלהי לי מסביב  אין שטן ואין פגע רע
19והנני אמר—לבנות בית לשם יהוה אלהי  כאשר דבר יהוה אל דוד אבי לאמר בנך אשר אתן תחתיך על כסאך הוא יבנה הבית לשמי
20ועתה צוה ויכרתו לי ארזים מן הלבנון ועבדי יהיו עם עבדיך ושכר עבדיך אתן לך ככל אשר תאמר  כי אתה ידעת כי אין בנו איש ידע לכרת עצים—כצדנים
21ויהי כשמע חירם את דברי שלמה—וישמח מאד ויאמר ברוך יהוה היום אשר נתן לדוד בן חכם על העם הרב הזה
22וישלח חירם אל שלמה לאמר שמעתי את אשר שלחת אלי אני אעשה את כל חפצך בעצי ארזים ובעצי ברושים
23עבדי ירדו מן הלבנון ימה ואני אשימם דברות בים עד המקום אשר תשלח אלי ונפצתים שם—ואתה תשא ואתה תעשה את חפצי לתת לחם ביתי
24ויהי חירום נתן לשלמה עצי ארזים ועצי ברושים—כל חפצו
25ושלמה נתן לחירם עשרים אלף כר חטים מכלת לביתו ועשרים כר שמן כתית  כה יתן שלמה לחירם שנה בשנה  {פ}

26ויהוה נתן חכמה לשלמה כאשר דבר לו ויהי שלם בין חירם ובין שלמה ויכרתו ברית שניהם
27ויעל המלך שלמה מס מכל ישראל ויהי המס שלשים אלף איש
28וישלחם לבנונה עשרת אלפים בחדש חליפות—חדש יהיו בלבנון שנים חדשים בביתו ואדנירם על המס  {ס}

29ויהי לשלמה שבעים אלף נשא סבל ושמנים אלף חצב בהר
30לבד משרי הנצבים לשלמה אשר על המלאכה שלשת אלפים ושלש מאות—הרדים בעם העשים במלאכה  {ס}

31ויצו המלך ויסעו אבנים גדלות אבנים יקרות ליסד הבית—אבני גזית
32ויפסלו בני שלמה ובני חירום—והגבלים ויכינו העצים והאבנים לבנות הבית  {פ}

Copyright information for Alep