1 Kings 6

1ויהי בשמונים שנה וארבע מאות שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים בשנה הרביעית בחדש זו הוא החדש השני למלך שלמה על ישראל ויבן הבית ליהוה
2והבית אשר בנה המלך שלמה ליהוה—ששים אמה ארכו ועשרים רחבו ושלשים אמה קומתו
3והאולם על פני היכל הבית—עשרים אמה ארכו על פני רחב הבית עשר באמה רחבו על פני הבית
4ויעש לבית חלוני שקפים אטומים
5ויבן על קיר הבית יצוע (יציע) סביב את קירות הבית סביב להיכל ולדביר ויעש צלעות סביב
6היצוע (היציע) התחתנה חמש באמה רחבה והתיכנה שש באמה רחבה והשלישית שבע באמה רחבה  כי מגרעות נתן לבית סביב חוצה לבלתי אחז בקירות הבית
7והבית בהבנתו—אבן שלמה מסע נבנה ומקבות והגרזן כל כלי ברזל לא נשמע בבית בהבנתו
8פתח הצלע התיכנה אל כתף הבית הימנית ובלולים יעלו על התיכנה ומן התיכנה אל השלשים
9ויבן את הבית ויכלהו ויספן את הבית גבים ושדרת בארזים
10ויבן את היצוע (היציע) על כל הבית חמש אמות קומתו ויאחז את הבית בעצי ארזים  {פ}

11ויהי דבר יהוה אל שלמה לאמר
12הבית הזה אשר אתה בנה אם תלך בחקתי ואת משפטי תעשה ושמרת את כל מצותי ללכת בהם—והקמתי את דברי אתך אשר דברתי אל דוד אביך
13ושכנתי בתוך בני ישראל ולא אעזב את עמי ישראל  {פ}

14ויבן שלמה את הבית ויכלהו
15ויבן את קירות הבית מביתה בצלעות ארזים—מקרקע הבית עד קירות הספן צפה עץ מבית ויצף את קרקע הבית בצלעות ברושים
16ויבן את עשרים אמה מירכותי (מירכתי) הבית בצלעות ארזים מן הקרקע עד הקירות ויבן לו מבית לדביר לקדש הקדשים
17וארבעים באמה היה הבית—הוא ההיכל לפני
18וארז אל הבית פנימה מקלעת פקעים ופטורי צצים  הכל ארז אין אבן נראה
19ודביר בתוך הבית מפנימה הכין לתתן שם את ארון ברית יהוה
20ולפני הדביר עשרים אמה ארך ועשרים אמה רחב ועשרים אמה קומתו ויצפהו זהב סגור ויצף מזבח ארז
21ויצף שלמה את הבית מפנימה זהב סגור ויעבר ברתיקות (ברתוקות) זהב לפני הדביר ויצפהו זהב
22ואת כל הבית צפה זהב עד תם כל הבית וכל המזבח אשר לדביר צפה זהב
23ויעש בדביר שני כרובים עצי שמן  עשר אמות קומתו
24וחמש אמות כנף הכרוב האחת וחמש אמות כנף הכרוב השנית עשר אמות מקצות כנפיו ועד קצות כנפיו
25ועשר באמה הכרוב השני  מדה אחת וקצב אחד לשני הכרבים
26קומת הכרוב האחד עשר באמה וכן הכרוב השני
27ויתן את הכרובים בתוך הבית הפנימי ויפרשו את כנפי הכרבים ותגע כנף האחד בקיר וכנף הכרוב השני נגעת בקיר השני וכנפיהם אל תוך הבית נגעת כנף אל כנף
28ויצף את הכרובים זהב
29ואת כל קירות הבית מסב קלע פתוחי מקלעות כרובים ותמרת ופטורי צצים—מלפנים ולחיצון
30ואת קרקע הבית צפה זהב—לפנימה ולחיצון
31ואת פתח הדביר עשה דלתות עצי שמן האיל מזוזות חמשית
32ושתי דלתות עצי שמן וקלע עליהם מקלעות כרובים ותמרת ופטורי צצים וצפה זהב וירד על הכרובים ועל התמרות את הזהב
33וכן עשה לפתח ההיכל מזוזות עצי שמן מאת רבעית
34ושתי דלתות עצי ברושים שני צלעים הדלת האחת גלילים ושני קלעים הדלת השנית גלילים
35וקלע כרובים ותמרות ופטרי צצים וצפה זהב מישר על המחקה
36ויבן את החצר הפנימית שלשה טורי גזית וטור כרתת ארזים
37בשנה הרביעית יסד בית יהוה—בירח זו
38ובשנה האחת עשרה בירח בול הוא החדש השמיני כלה הבית לכל דבריו ולכל משפטו ויבנהו שבע שנים

Copyright information for Alep