1 Kings 7

1ואת ביתו בנה שלמה שלש עשרה שנה ויכל את כל ביתו
2ויבן את בית יער הלבנון מאה אמה ארכו וחמשים אמה רחבו ושלשים אמה קומתו על ארבעה טורי עמודי ארזים וכרתות ארזים על העמודים
3וספן בארז ממעל על הצלעות אשר על העמודים ארבעים וחמשה—חמשה עשר הטור
4ושקפים שלשה טורים ומחזה אל מחזה שלש פעמים
5וכל הפתחים והמזוזות רבעים שקף ומול מחזה אל מחזה שלש פעמים
6ואת אולם העמודים עשה חמשים אמה ארכו ושלשים אמה רחבו ואולם על פניהם ועמדים ועב על פניהם
7ואולם הכסא אשר ישפט שם אלם המשפט עשה וספון בארז מהקרקע עד הקרקע
8וביתו אשר ישב שם חצר האחרת מבית לאולם כמעשה הזה היה ובית יעשה לבת פרעה אשר לקח שלמה כאולם הזה
9כל אלה אבנים יקרת כמדות גזית מגררות במגרה מבית ומחוץ וממסד עד הטפחות ומחוץ עד החצר הגדולה
10ומיסד אבנים יקרות אבנים גדלות—אבני עשר אמות ואבני שמנה אמות
11ומלמעלה אבנים יקרות כמדות גזית—וארז
12וחצר הגדולה סביב שלשה טורים גזית וטור כרתת ארזים ולחצר בית יהוה הפנימית ולאלם הבית  {פ}

13וישלח המלך שלמה ויקח את חירם מצר
14בן אשה אלמנה הוא ממטה נפתלי ואביו איש צרי חרש נחשת וימלא את החכמה ואת התבונה ואת הדעת לעשות כל מלאכה בנחשת ויבוא אל המלך שלמה ויעש את כל מלאכתו
15ויצר את שני העמודים נחשת  שמנה עשרה אמה קומת העמוד האחד וחוט שתים עשרה אמה יסב את העמוד השני
16ושתי כתרת עשה לתת על ראשי העמודים—מצק נחשת  חמש אמות קומת הכתרת האחת וחמש אמות קומת הכתרת השנית
17שבכים מעשה שבכה גדלים מעשה שרשרות לכתרת אשר על ראש העמודים—שבעה לכתרת האחת ושבעה לכתרת השנית
18ויעש את העמודים ושני טורים סביב על השבכה האחת לכסות את הכתרת אשר על ראש הרמנים וכן עשה לכתרת השנית
19וכתרת אשר על ראש העמודים—מעשה שושן באולם  ארבע אמות
20וכתרת על שני העמודים גם ממעל מלעמת הבטן אשר לעבר שבכה (השבכה) והרמונים מאתים טרים סביב על הכתרת השנית
21ויקם את העמדים לאלם ההיכל ויקם את העמוד הימני ויקרא את שמו יכין ויקם את העמוד השמאלי ויקרא את שמו בעז
22ועל ראש העמודים מעשה שושן ותתם מלאכת העמודים
23ויעש את הים מוצק  עשר באמה משפתו עד שפתו עגל סביב וחמש באמה קומתו וקוה (וקו) שלשים באמה יסב אתו סביב
24ופקעים מתחת לשפתו סביב סבבים אתו—עשר באמה מקפים את הים סביב שני טורים הפקעים יצקים ביצקתו
25עמד על שני עשר בקר שלשה פנים צפונה ושלשה פנים ימה ושלשה פנים נגבה ושלשה פנים מזרחה והים עליהם מלמעלה וכל אחריהם ביתה
26ועביו טפח ושפתו כמעשה שפת כוס פרח שושן אלפים בת יכיל  {פ}

27ויעש את המכנות עשר נחשת  ארבע באמה ארך המכונה האחת וארבע באמה רחבה ושלש באמה קומתה
28וזה מעשה המכונה מסגרת להם ומסגרת בין השלבים
29ועל המסגרות אשר בין השלבים אריות בקר וכרובים ועל השלבים כן ממעל ומתחת לאריות ולבקר ליות מעשה מורד
30וארבעה אופני נחשת למכונה האחת וסרני נחשת וארבעה פעמתיו כתפת להם מתחת לכיר הכתפות יצקות מעבר איש ליות
31ופיהו מבית לכתרת ומעלה באמה ופיה עגל מעשה כן אמה וחצי האמה וגם על פיה מקלעות ומסגרתיהם מרבעות לא עגלות
32וארבעת האופנים למתחת למסגרות וידות האופנים במכונה וקומת האופן האחד אמה וחצי האמה
33ומעשה האופנים כמעשה אופן המרכבה ידותם וגביהם וחשקיהם וחשריהם—הכל מוצק
34וארבע כתפות—אל ארבע פנות המכנה האחת מן המכנה כתפיה
35ובראש המכונה חצי האמה קומה—עגל סביב ועל ראש המכנה ידתיה ומסגרתיה ממנה
36ויפתח על הלחת ידתיה ועל ומסגרתיה (מסגרתיה) כרובים אריות ותמרת—כמער איש וליות סביב
37כזאת עשה את עשר המכנות  מוצק אחד מדה אחת קצב אחד—לכלהנה  {ס}

38ויעש עשרה כירות נחשת  ארבעים בת יכיל הכיור האחד ארבע באמה הכיור האחד—כיור אחד על המכונה האחת לעשר המכנות
39ויתן את המכנות חמש על כתף הבית מימין וחמש על כתף הבית משמאלו ואת הים נתן מכתף הבית הימנית קדמה—ממול נגב  {ס}

40ויעש חירום—את הכירות ואת היעים ואת המזרקות ויכל חירם לעשות את כל המלאכה אשר עשה למלך שלמה בית יהוה
41עמדים שנים וגלת הכתרת אשר על ראש העמודים שתים והשבכות שתים—לכסות את שתי גלות הכתרת אשר על ראש העמודים
42ואת הרמנים ארבע מאות לשתי השבכות—שני טורים רמנים לשבכה האחת לכסות את שתי גלות הכתרת אשר על פני העמודים
43ואת המכנות עשר ואת הכירת עשרה על המכנות
44ואת הים האחד ואת הבקר שנים עשר תחת הים
45ואת הסירות ואת היעים ואת המזרקות ואת כל הכלים האהל (האלה) אשר עשה חירם למלך שלמה בית יהוה—נחשת ממרט
46בככר הירדן יצקם המלך במעבה האדמה בין סכות ובין צרתן
47וינח שלמה את כל הכלים מרב מאד מאד—לא נחקר משקל הנחשת
48ויעש שלמה—את כל הכלים אשר בית יהוה  את מזבח הזהב ואת השלחן אשר עליו לחם הפנים זהב
49ואת המנרות חמש מימין וחמש משמאול לפני הדביר—זהב סגור והפרח והנרת והמלקחים זהב
50והספות והמזמרות והמזרקות והכפות והמחתות—זהב סגור והפתות לדלתות הבית הפנימי לקדש הקדשים לדלתי הבית להיכל—זהב  {פ}

51ותשלם כל המלאכה אשר עשה המלך שלמה בית יהוה ויבא שלמה את קדשי דוד אביו את הכסף ואת הזהב ואת הכלים—נתן באצרות בית יהוה  {פ}

Copyright information for Alep