1 Kings 8

1אז יקהל שלמה את זקני ישראל את כל ראשי המטות נשיאי האבות לבני ישראל אל המלך שלמה—ירושלם  להעלות את ארון ברית יהוה מעיר דוד—היא ציון
2ויקהלו אל המלך שלמה כל איש ישראל בירח האתנים בחג—הוא החדש השביעי
3ויבאו כל זקני ישראל וישאו הכהנים את הארון
4ויעלו את ארון יהוה ואת אהל מועד ואת כל כלי הקדש אשר באהל ויעלו אתם הכהנים והלוים
5והמלך שלמה וכל עדת ישראל הנועדים עליו אתו לפני הארון—מזבחים צאן ובקר אשר לא יספרו ולא ימנו מרב
6ויבאו הכהנים את ארון ברית יהוה אל מקומו אל דביר הבית—אל קדש הקדשים  אל תחת כנפי הכרובים
7כי הכרובים פרשים כנפים אל מקום הארון ויסכו הכרבים על הארון ועל בדיו מלמעלה
8ויארכו הבדים ויראו ראשי הבדים מן הקדש על פני הדביר ולא יראו החוצה ויהיו שם עד היום הזה
9אין בארון רק שני לחות האבנים אשר הנח שם משה בחרב—אשר כרת יהוה עם בני ישראל בצאתם מארץ מצרים
10ויהי בצאת הכהנים מן הקדש והענן מלא את בית יהוה
11ולא יכלו הכהנים לעמד לשרת מפני הענן  כי מלא כבוד יהוה את בית יהוה  {פ}

12אז אמר שלמה  יהוה אמר לשכן בערפל
13בנה בניתי בית זבל לך—מכון לשבתך עולמים
14ויסב המלך את פניו ויברך את כל קהל ישראל וכל קהל ישראל עמד
15ויאמר ברוך יהוה אלהי ישראל אשר דבר בפיו את דוד אבי ובידו מלא לאמר
16מן היום אשר הוצאתי את עמי את ישראל ממצרים לא בחרתי בעיר מכל שבטי ישראל לבנות בית להיות שמי שם ואבחר בדוד להיות על עמי ישראל
17ויהי עם לבב דוד אבי—לבנות בית לשם יהוה אלהי ישראל
18ויאמר יהוה אל דוד אבי יען אשר היה עם לבבך לבנות בית לשמי—הטיבת כי היה עם לבבך
19רק אתה לא תבנה הבית  כי אם בנך היצא מחלציך הוא יבנה הבית לשמי
20ויקם יהוה את דברו אשר דבר ואקם תחת דוד אבי ואשב על כסא ישראל כאשר דבר יהוה ואבנה הבית לשם יהוה אלהי ישראל
21ואשם שם מקום לארון אשר שם ברית יהוה אשר כרת עם אבתינו בהוציאו אתם מארץ מצרים  {ס}

22ויעמד שלמה לפני מזבח יהוה נגד כל קהל ישראל ויפרש כפיו השמים
23ויאמר יהוה אלהי ישראל אין כמוך אלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת  שמר הברית והחסד לעבדיך ההלכים לפניך בכל לבם
24אשר שמרת לעבדך דוד אבי את אשר דברת לו ותדבר בפיך ובידך מלאת כיום הזה
25ועתה יהוה אלהי ישראל שמר לעבדך דוד אבי את אשר דברת לו לאמר לא יכרת לך איש מלפני ישב על כסא ישראל  רק אם ישמרו בניך את דרכם ללכת לפני כאשר הלכת לפני
26ועתה אלהי ישראל—יאמן נא דבריך (דברך) אשר דברת לעבדך דוד אבי
27כי האמנם ישב אלהים על הארץ הנה השמים ושמי השמים לא יכלכלוך—אף כי הבית הזה אשר בניתי
28ופנית אל תפלת עבדך ואל תחנתו—יהוה אלהי  לשמע אל הרנה ואל התפלה אשר עבדך מתפלל לפניך היום
29להיות עינך פתחת אל הבית הזה לילה ויום אל המקום אשר אמרת יהיה שמי שם—לשמע אל התפלה אשר יתפלל עבדך אל המקום הזה
30ושמעת אל תחנת עבדך ועמך ישראל אשר יתפללו אל המקום הזה ואתה תשמע אל מקום שבתך אל השמים ושמעת וסלחת
31את אשר יחטא איש לרעהו ונשא בו אלה להאלתו ובא אלה לפני מזבחך—בבית הזה
32ואתה תשמע השמים ועשית ושפטת את עבדיך—להרשיע רשע לתת דרכו בראשו ולהצדיק צדיק לתת לו כצדקתו
33בהנגף עמך ישראל לפני אויב—אשר יחטאו לך ושבו אליך והודו את שמך והתפללו והתחננו אליך בבית הזה
34ואתה תשמע השמים וסלחת לחטאת עמך ישראל והשבתם אל האדמה אשר נתת לאבותם  {ס}

35בהעצר שמים ולא יהיה מטר כי יחטאו לך והתפללו אל המקום הזה והודו את שמך ומחטאתם ישובון כי תענם
36ואתה תשמע השמים וסלחת לחטאת עבדיך ועמך ישראל—כי תורם את הדרך הטובה אשר ילכו בה ונתתה מטר על ארצך אשר נתתה לעמך לנחלה  {ס}

37רעב כי יהיה בארץ דבר כי יהיה שדפון ירקון ארבה חסיל כי יהיה כי יצר לו איבו בארץ שעריו—כל נגע כל מחלה
38כל תפלה כל תחנה אשר תהיה לכל האדם לכל עמך ישראל—אשר ידעון איש נגע לבבו ופרש כפיו אל הבית הזה
39ואתה תשמע השמים מכון שבתך וסלחת ועשית ונתת לאיש ככל דרכיו אשר תדע את לבבו  כי אתה ידעת לבדך את לבב כל בני האדם
40למען יראוך כל הימים אשר הם חיים על פני האדמה—אשר נתתה לאבתינו
41וגם אל הנכרי אשר לא מעמך ישראל הוא ובא מארץ רחוקה למען שמך
42כי ישמעון את שמך הגדול ואת ידך החזקה וזרעך הנטויה ובא והתפלל אל הבית הזה
43אתה תשמע השמים מכון שבתך ועשית ככל אשר יקרא אליך הנכרי—למען ידעון כל עמי הארץ את שמך ליראה אתך כעמך ישראל ולדעת כי שמך נקרא על הבית הזה אשר בניתי
44כי יצא עמך למלחמה על איבו בדרך אשר תשלחם והתפללו אל יהוה דרך העיר אשר בחרת בה והבית אשר בנתי לשמך
45ושמעת השמים את תפלתם ואת תחנתם ועשית משפטם
46כי יחטאו לך כי אין אדם אשר לא יחטא ואנפת בם ונתתם לפני אויב ושבום שביהם אל ארץ האויב רחוקה או קרובה
47והשיבו אל לבם בארץ אשר נשבו שם ושבו והתחננו אליך בארץ שביהם לאמר חטאנו והעוינו רשענו
48ושבו אליך בכל לבבם ובכל נפשם בארץ איביהם אשר שבו אתם והתפללו אליך דרך ארצם אשר נתתה לאבותם העיר אשר בחרת והבית אשר בנית (בניתי) לשמך
49ושמעת השמים מכון שבתך את תפלתם ואת תחנתם ועשית משפטם
50וסלחת לעמך אשר חטאו לך ולכל פשעיהם אשר פשעו בך ונתתם לרחמים לפני שביהם ורחמום
51כי עמך ונחלתך הם אשר הוצאת ממצרים מתוך כור הברזל
52להיות עיניך פתחת אל תחנת עבדך ואל תחנת עמך ישראל לשמע אליהם בכל קראם אליך
53כי אתה הבדלתם לך לנחלה מכל עמי הארץ  כאשר דברת ביד משה עבדך בהוציאך את אבתינו ממצרים—אדני יהוה  {פ}

54ויהי ככלות שלמה להתפלל אל יהוה את כל התפלה והתחנה הזאת קם מלפני מזבח יהוה מכרע על ברכיו וכפיו פרשות השמים
55ויעמד—ויברך את כל קהל ישראל  קול גדול לאמר
56ברוך יהוה אשר נתן מנוחה לעמו ישראל ככל אשר דבר  לא נפל דבר אחד מכל דברו הטוב אשר דבר ביד משה עבדו
57יהי יהוה אלהינו עמנו כאשר היה עם אבתינו  אל יעזבנו ואל יטשנו
58להטות לבבנו אליו—ללכת בכל דרכיו ולשמר מצותיו וחקיו ומשפטיו אשר צוה את אבתינו
59ויהיו דברי אלה אשר התחננתי לפני יהוה קרבים אל יהוה אלהינו יומם ולילה  לעשות משפט עבדו ומשפט עמו ישראל—דבר יום ביומו
60למען דעת כל עמי הארץ כי יהוה הוא האלהים  אין עוד
61והיה לבבכם שלם עם יהוה אלהינו ללכת בחקיו ולשמר מצותיו כיום הזה
62והמלך וכל ישראל עמו זבחים זבח לפני יהוה
63ויזבח שלמה את זבח השלמים אשר זבח ליהוה בקר עשרים ושנים אלף וצאן מאה ועשרים אלף ויחנכו את בית יהוה המלך וכל בני ישראל
64ביום ההוא קדש המלך את תוך החצר אשר לפני בית יהוה—כי עשה שם את העלה ואת המנחה ואת חלבי השלמים  כי מזבח הנחשת אשר לפני יהוה קטן מהכיל את העלה ואת המנחה ואת חלבי השלמים
65ויעש שלמה בעת ההיא את החג וכל ישראל עמו קהל גדול מלבוא חמת עד נחל מצרים לפני יהוה אלהינו שבעת ימים ושבעת ימים—ארבעה עשר יום
66ביום השמיני שלח את העם ויברכו את המלך וילכו לאהליהם שמחים וטובי לב על כל הטובה אשר עשה יהוה לדוד עבדו ולישראל עמו

Copyright information for Alep