1 Kings 9

1ויהי ככלות שלמה לבנות את בית יהוה ואת בית המלך ואת כל חשק שלמה אשר חפץ לעשות  {פ}

2וירא יהוה אל שלמה שנית כאשר נראה אליו בגבעון
3ויאמר יהוה אליו שמעתי את תפלתך ואת תחנתך אשר התחננתה לפני—הקדשתי את הבית הזה אשר בנתה לשום שמי שם עד עולם והיו עיני ולבי שם כל הימים
4ואתה אם תלך לפני כאשר הלך דוד אביך בתם לבב ובישר לעשות ככל אשר צויתיך—חקי ומשפטי תשמר
5והקמתי את כסא ממלכתך על ישראל—לעלם  כאשר דברתי על דוד אביך לאמר לא יכרת לך איש מעל כסא ישראל
6אם שוב תשבון אתם ובניכם מאחרי ולא תשמרו מצותי חקתי אשר נתתי לפניכם והלכתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם
7והכרתי את ישראל מעל פני האדמה אשר נתתי להם ואת הבית אשר הקדשתי לשמי אשלח מעל פני והיה ישראל למשל ולשנינה בכל העמים
8והבית הזה יהיה עליון כל עבר עליו ישם ושרק ואמרו על מה עשה יהוה ככה לארץ הזאת ולבית הזה
9ואמרו על אשר עזבו את יהוה אלהיהם אשר הוציא את אבתם מארץ מצרים ויחזקו באלהים אחרים וישתחו (וישתחוו) להם ויעבדם על כן הביא יהוה עליהם את כל הרעה הזאת  {פ}

10ויהי מקצה עשרים שנה אשר בנה שלמה את שני הבתים—את בית יהוה ואת בית המלך
11חירם מלך צר נשא את שלמה בעצי ארזים ובעצי ברושים ובזהב—לכל חפצו אז יתן המלך שלמה לחירם עשרים עיר בארץ הגליל
12ויצא חירם מצר לראות את הערים אשר נתן לו שלמה ולא ישרו בעיניו
13ויאמר—מה הערים האלה אשר נתתה לי אחי ויקרא להם ארץ כבול עד היום הזה  {פ}

14וישלח חירם למלך מאה ועשרים ככר זהב
15וזה דבר המס אשר העלה המלך שלמה לבנות את בית יהוה ואת ביתו ואת המלוא ואת חומת ירושלם ואת חצר ואת מגדו ואת גזר
16פרעה מלך מצרים עלה וילכד את גזר וישרפה באש ואת הכנעני הישב בעיר הרג ויתנה שלחים לבתו אשת שלמה
17ויבן שלמה את גזר ואת בית חרן תחתון
18ואת בעלת ואת תמר (תדמר) במדבר בארץ
19ואת כל ערי המסכנות אשר היו לשלמה ואת ערי הרכב ואת ערי הפרשים ואת חשק שלמה אשר חשק לבנות בירושלם ובלבנון ובכל ארץ ממשלתו
20כל העם הנותר מן האמרי החתי הפרזי החוי והיבוסי אשר לא מבני ישראל המה
21בניהם אשר נתרו אחריהם בארץ אשר לא יכלו בני ישראל להחרימם ויעלם שלמה למס עבד עד היום הזה
22ומבני ישראל לא נתן שלמה עבד  כי הם אנשי המלחמה ועבדיו ושריו ושלישיו ושרי רכבו ופרשיו  {ס}

23אלה שרי הנצבים אשר על המלאכה לשלמה חמשים וחמש מאות—הרדים בעם העשים במלאכה
24אך בת פרעה עלתה מעיר דוד אל ביתה אשר בנה לה אז בנה את המלוא
25והעלה שלמה שלש פעמים בשנה עלות ושלמים על המזבח אשר בנה ליהוה והקטיר אתו אשר לפני יהוה ושלם את הבית
26ואני עשה המלך שלמה בעציון גבר אשר את אלות על שפת ים סוף—בארץ אדום
27וישלח חירם באני את עבדיו אנשי אניות ידעי הים—עם עבדי שלמה
28ויבאו אופירה—ויקחו משם זהב ארבע מאות ועשרים ככר ויבאו אל המלך שלמה  {פ}

Copyright information for Alep