1 Samuel 13

בן שנה שאול במלכו ושתי שנים מלך על ישראל
ויבחר לו שאול שלשת אלפים מישראל ויהיו עם שאול אלפים במכמש ובהר בית אל ואלף היו עם יונתן בגבעת בנימין ויתר העם שלח איש לאהליו
ויך יונתן את נציב פלשתים אשר בגבע וישמעו פלשתים ושאול תקע בשופר בכל הארץ לאמר ישמעו העברים
וכל ישראל שמעו לאמר הכה שאול את נציב פלשתים וגם נבאש ישראל בפלשתים ויצעקו העם אחרי שאול הגלגל
ופלשתים נאספו להלחם עם ישראל שלשים אלף רכב וששת אלפים פרשים ועם כחול אשר על שפת הים לרב ויעלו ויחנו במכמש קדמת בית און
ואיש ישראל ראו כי צר לו כי נגש העם ויתחבאו העם במערות ובחוחים ובסלעים ובצרחים ובברות
ועברים עברו את הירדן ארץ גד וגלעד ושאול עודנו בגלגל וכל העם חרדו אחריו
וייחל (ויוחל) שבעת ימים למועד אשר שמואל ולא בא שמואל הגלגל ויפץ העם מעליו
ויאמר שאול—הגשו אלי העלה והשלמים ויעל העלה
10 ויהי ככלתו להעלות העלה והנה שמואל בא ויצא שאול לקראתו לברכו
11 ויאמר שמואל מה עשית ויאמר שאול כי ראיתי כי נפץ העם מעלי ואתה לא באת למועד הימים ופלשתים נאספים מכמש
12 ואמר עתה ירדו פלשתים אלי הגלגל ופני יהוה לא חליתי ואתאפק ואעלה העלה  {ס}

13 ויאמר שמואל אל שאול נסכלת  לא שמרת את מצות יהוה אלהיך אשר צוך כי עתה הכין יהוה את ממלכתך אל ישראל עד עולם
14 ועתה ממלכתך לא תקום  בקש יהוה לו איש כלבבו ויצוהו יהוה לנגיד על עמו—כי לא שמרת את אשר צוך יהוה  {ס}

15 ויקם שמואל ויעל מן הגלגל—גבעת בנימן ויפקד שאול את העם הנמצאים עמו כשש מאות איש
16 ושאול ויונתן בנו והעם הנמצא עמם ישבים בגבע בנימן ופלשתים חנו במכמש
17 ויצא המשחית ממחנה פלשתים שלשה ראשים  הראש אחד יפנה אל דרך עפרה אל ארץ שועל
18 והראש אחד יפנה דרך בית חרון והראש אחד יפנה דרך הגבול הנשקף על גי הצבעים המדברה  {ס}

19 וחרש לא ימצא בכל ארץ ישראל  כי אמר (אמרו) פלשתים—פן יעשו העברים חרב או חנית
20 וירדו כל ישראל הפלשתים—ללטוש איש את מחרשתו ואת אתו ואת קרדמו ואת מחרשתו
21 והיתה הפצירה פים למחרשת ולאתים ולשלש קלשון ולהקרדמים ולהציב הדרבן
22 והיה ביום מלחמת ולא נמצא חרב וחנית ביד כל העם אשר את שאול ואת יונתן ותמצא לשאול וליונתן בנו
23 ויצא מצב פלשתים אל מעבר מכמש  {ס}

Copyright information for Alep