1 Samuel 18

1ויהי ככלתו לדבר אל שאול ונפש יהונתן נקשרה בנפש דוד ויאהבו (ויאהבהו) יהונתן כנפשו
2ויקחהו שאול ביום ההוא ולא נתנו לשוב בית אביו
3ויכרת יהונתן ודוד ברית באהבתו אתו כנפשו
4ויתפשט יהונתן את המעיל אשר עליו ויתנהו לדוד ומדיו ועד חרבו ועד קשתו ועד חגרו
5ויצא דוד בכל אשר ישלחנו שאול ישכיל וישמהו שאול על אנשי המלחמה וייטב בעיני כל העם וגם בעיני עבדי שאול  {פ}

6ויהי בבואם בשוב דוד מהכות את הפלשתי ותצאנה הנשים מכל ערי ישראל לשור (לשיר) והמחלות לקראת שאול המלך—בתפים בשמחה ובשלשים
7ותענינה הנשים המשחקות ותאמרן  הכה שאול באלפו ודוד ברבבתיו
8ויחר לשאול מאד וירע בעיניו הדבר הזה ויאמר נתנו לדוד רבבות ולי נתנו האלפים ועוד לו אך המלוכה
9ויהי שאול עון (עוין) את דוד מהיום ההוא והלאה  {ס}

10ויהי ממחרת ותצלח רוח אלהים רעה אל שאול ויתנבא בתוך הבית ודוד מנגן בידו כיום ביום והחנית ביד שאול
11ויטל שאול את החנית ויאמר אכה בדוד ובקיר ויסב דוד מפניו פעמים
12וירא שאול מלפני דוד  כי היה יהוה עמו ומעם שאול סר
13ויסרהו שאול מעמו וישמהו לו שר אלף ויצא ויבא לפני העם  {ס}

14ויהי דוד לכל דרכו משכיל ויהוה עמו
15וירא שאול אשר הוא משכיל מאד ויגר מפניו
16וכל ישראל ויהודה אהב את דוד  כי הוא יוצא ובא לפניהם  {פ}

17ויאמר שאול אל דוד הנה בתי הגדולה מרב אתה אתן לך לאשה—אך היה לי לבן חיל והלחם מלחמות יהוה ושאול אמר אל תהי ידי בו ותהי בו יד פלשתים  {ס}

18ויאמר דוד אל שאול מי אנכי ומי חיי משפחת אבי בישראל—כי אהיה חתן למלך
19ויהי בעת תת את מרב בת שאול—לדוד והיא נתנה לעדריאל המחלתי לאשה
20ותאהב מיכל בת שאול את דוד ויגדו לשאול וישר הדבר בעיניו
21ויאמר שאול אתננה לו ותהי לו למוקש ותהי בו יד פלשתים ויאמר שאול אל דוד בשתים תתחתן בי היום
22ויצו שאול את עבדו דברו אל דוד בלט לאמר הנה חפץ בך המלך וכל עבדיו אהבוך ועתה התחתן במלך
23וידברו עבדי שאול באזני דוד את הדברים האלה ויאמר דוד הנקלה בעיניכם התחתן במלך ואנכי איש רש ונקלה
24ויגדו עבדי שאול לו—לאמר  כדברים האלה דבר דוד
25ויאמר שאול כה תאמרו לדוד אין חפץ למלך במהר כי במאה ערלות פלשתים להנקם באיבי המלך ושאול חשב להפיל את דוד ביד פלשתים
26ויגדו עבדיו לדוד את הדברים האלה וישר הדבר בעיני דוד להתחתן במלך ולא מלאו הימים
27ויקם דוד וילך הוא ואנשיו ויך בפלשתים מאתים איש ויבא דוד את ערלתיהם וימלאום למלך להתחתן במלך ויתן לו שאול את מיכל בתו לאשה  {ס}

28וירא שאול וידע כי יהוה עם דוד ומיכל בת שאול אהבתהו
29ויאסף שאול לרא מפני דוד—עוד ויהי שאול איב את דוד כל הימים  {פ}

30ויצאו שרי פלשתים ויהי מדי צאתם שכל דוד מכל עבדי שאול וייקר שמו מאד  {ס}

Copyright information for Alep