1 Samuel 23

1ויגדו לדוד לאמר  הנה פלשתים נלחמים בקעילה והמה שסים את הגרנות
2וישאל דוד ביהוה לאמר האלך והכיתי בפלשתים האלה  {ס}  ויאמר יהוה אל דוד לך והכית בפלשתים והושעת את קעילה
3ויאמרו אנשי דוד אליו הנה אנחנו פה ביהודה יראים ואף כי נלך קעלה אל מערכות פלשתים  {ס}

4ויוסף עוד דוד לשאול ביהוה ויענהו יהוה ויאמר קום רד קעילה—כי אני נתן את פלשתים בידך
5וילך דוד ואנשו קעילה וילחם בפלשתים וינהג את מקניהם ויך בהם מכה גדולה וישע דוד את ישבי קעילה  {ס}

6ויהי בברח אביתר בן אחימלך אל דוד—קעילה אפוד ירד בידו
7ויגד לשאול כי בא דוד קעילה ויאמר שאול נכר אתו אלהים בידי—כי נסגר לבוא בעיר דלתים ובריח
8וישמע שאול את כל העם למלחמה לרדת קעילה לצור אל דוד ואל אנשיו
9וידע דוד—כי עליו שאול מחריש הרעה ויאמר אל אביתר הכהן הגישה האפוד  {ס}

10ויאמר דוד יהוה אלהי ישראל שמע שמע עבדך כי מבקש שאול לבוא אל קעילה—לשחת לעיר בעבורי
11היסגרני בעלי קעילה בידו הירד שאול כאשר שמע עבדך—יהוה אלהי ישראל הגד נא לעבדך  {ס}  ויאמר יהוה ירד  {ס}

12ויאמר דוד—היסגרו בעלי קעילה אתי ואת אנשי ביד שאול ויאמר יהוה יסגירו  {ס}

13ויקם דוד ואנשיו כשש מאות איש ויצאו מקעלה ויתהלכו באשר יתהלכו ולשאול הגד כי נמלט דוד מקעילה ויחדל לצאת
14וישב דוד במדבר במצדות וישב בהר במדבר זיף ויבקשהו שאול כל הימים ולא נתנו אלהים בידו
15וירא דוד כי יצא שאול לבקש את נפשו ודוד במדבר זיף בחרשה  {ס}

16ויקם יהונתן בן שאול וילך אל דוד חרשה ויחזק את ידו באלהים
17ויאמר אליו אל תירא כי לא תמצאך יד שאול אבי ואתה תמלך על ישראל ואנכי אהיה לך למשנה וגם שאול אבי ידע כן
18ויכרתו שניהם ברית לפני יהוה וישב דוד בחרשה ויהונתן הלך לביתו  {ס}

19ויעלו זפים אל שאול הגבעתה לאמר  הלוא דוד מסתתר עמנו במצדות בחרשה—בגבעת החכילה אשר מימין הישימון
20ועתה לכל אות נפשך המלך לרדת—רד ולנו הסגירו ביד המלך
21ויאמר שאול ברוכים אתם ליהוה  כי חמלתם עלי
22לכו נא הכינו עוד ודעו וראו את מקומו אשר תהיה רגלו—מי ראהו שם  כי אמר אלי ערום יערם הוא
23וראו ודעו מכל המחבאים אשר יתחבא שם ושבתם אלי אל נכון והלכתי אתכם והיה אם ישנו בארץ—וחפשתי אתו בכל אלפי יהודה
24ויקומו וילכו זיפה לפני שאול ודוד ואנשיו במדבר מעון בערבה—אל ימין הישימון
25וילך שאול ואנשיו לבקש ויגדו לדוד וירד הסלע וישב במדבר מעון וישמע שאול וירדף אחרי דוד מדבר מעון
26וילך שאול מצד ההר מזה ודוד ואנשיו מצד ההר מזה ויהי דוד נחפז ללכת מפני שאול ושאול ואנשיו עטרים אל דוד ואל אנשיו לתפשם
27ומלאך בא אל שאול לאמר  מהרה ולכה כי פשטו פלשתים על הארץ
28וישב שאול מרדף אחרי דוד וילך לקראת פלשתים על כן קראו למקום ההוא סלע המחלקות ויעל דוד משם וישב במצדות עין גדי  {ס}

Copyright information for Alep