1 Samuel 3

1והנער שמואל משרת את יהוה לפני עלי ודבר יהוה היה יקר בימים ההם—אין חזון נפרץ  {ס}

2ויהי ביום ההוא ועלי שכב במקומו ועינו החלו כהות לא יוכל לראות
3ונר אלהים טרם יכבה ושמואל שכב בהיכל יהוה אשר שם ארון אלהים  {פ}

4ויקרא יהוה אל שמואל ויאמר הנני
5וירץ אל עלי ויאמר הנני כי קראת לי ויאמר לא קראתי שוב שכב וילך וישכב  {ס}

6ויסף יהוה קרא עוד שמואל ויקם שמואל וילך אל עלי ויאמר הנני כי קראת לי ויאמר לא קראתי בני שוב שכב
7ושמואל טרם ידע את יהוה וטרם יגלה אליו דבר יהוה
8ויסף יהוה קרא שמואל בשלישת ויקם וילך אל עלי ויאמר הנני כי קראת לי ויבן עלי כי יהוה קרא לנער
9ויאמר עלי לשמואל לך שכב והיה אם יקרא אליך ואמרת דבר יהוה כי שמע עבדך וילך שמואל וישכב במקומו
10ויבא יהוה ויתיצב ויקרא כפעם בפעם שמואל שמואל ויאמר שמואל דבר כי שמע עבדך  {פ}

11ויאמר יהוה אל שמואל הנה אנכי עשה דבר בישראל  אשר כל שמעו—תצלינה שתי אזניו
12ביום ההוא אקים אל עלי את כל אשר דברתי אל ביתו—החל וכלה
13והגדתי לו כי שפט אני את ביתו עד עולם—בעון אשר ידע כי מקללים להם בניו ולא כהה בם
14ולכן נשבעתי לבית עלי  אם יתכפר עון בית עלי בזבח ובמנחה—עד עולם
15וישכב שמואל עד הבקר ויפתח את דלתות בית יהוה ושמואל ירא מהגיד את המראה אל עלי
16ויקרא עלי את שמואל ויאמר שמואל בני ויאמר הנני
17ויאמר מה הדבר אשר דבר אליך—אל נא תכחד ממני  כה יעשה לך אלהים וכה יוסיף אם תכחד ממני דבר מכל הדבר אשר דבר אליך
18ויגד לו שמואל את כל הדברים ולא כחד ממנו ויאמר—יהוה הוא הטוב בעינו יעשה  {פ}

19ויגדל שמואל ויהוה היה עמו ולא הפיל מכל דבריו ארצה
20וידע כל ישראל מדן ועד באר שבע  כי נאמן שמואל לנביא ליהוה  {ס}

21ויסף יהוה להראה בשלה  כי נגלה יהוה אל שמואל בשלו בדבר יהוה  {פ}

Copyright information for Alep