1 Samuel 9

1ויהי איש מבן ימין (מבנימין) ושמו קיש בן אביאל בן צרור בן בכורת בן אפיח—בן איש ימיני  גבור חיל
2ולו היה בן ושמו שאול בחור וטוב ואין איש מבני ישראל טוב ממנו משכמו ומעלה גבה מכל העם
3ותאבדנה האתנות לקיש אבי שאול ויאמר קיש אל שאול בנו קח נא אתך את אחד מהנערים וקום לך בקש את האתנת
4ויעבר בהר אפרים ויעבר בארץ שלשה ולא מצאו ויעברו בארץ שעלים ואין ויעבר בארץ ימיני ולא מצאו
5המה באו בארץ צוף ושאול אמר לנערו אשר עמו לכה ונשובה—פן יחדל אבי מן האתנות ודאג לנו
6ויאמר לו הנה נא איש אלהים בעיר הזאת והאיש נכבד כל אשר ידבר בוא יבוא עתה נלכה שם—אולי יגיד לנו את דרכנו אשר הלכנו עליה
7ויאמר שאול לנערו והנה נלך ומה נביא לאיש—כי הלחם אזל מכלינו ותשורה אין להביא לאיש האלהים  מה אתנו
8ויסף הנער לענות את שאול ויאמר הנה נמצא בידי רבע שקל כסף ונתתי לאיש האלהים והגיד לנו את דרכנו
9לפנים בישראל כה אמר האיש בלכתו לדרוש אלהים לכו ונלכה עד הראה  כי לנביא היום יקרא לפנים הראה
10ויאמר שאול לנערו טוב דברך לכה נלכה וילכו אל העיר אשר שם איש האלהים
11המה עלים במעלה העיר והמה מצאו נערות יצאות לשאב מים ויאמרו להן היש בזה הראה
12ותענינה אותם ותאמרנה יש הנה לפניך מהר עתה כי היום בא לעיר—כי זבח היום לעם בבמה
13כבאכם העיר כן תמצאון אתו בטרם יעלה הבמתה לאכל כי לא יאכל העם עד באו—כי הוא יברך הזבח אחרי כן יאכלו הקראים ועתה עלו כי אתו כהיום תמצאון אתו
14ויעלו העיר המה באים בתוך העיר והנה שמואל יצא לקראתם לעלות הבמה  {ס}

15ויהוה גלה את אזן שמואל יום אחד לפני בוא שאול לאמר
16כעת מחר אשלח אליך איש מארץ בנימן ומשחתו לנגיד על עמי ישראל והושיע את עמי מיד פלשתים  כי ראיתי את עמי כי באה צעקתו אלי
17ושמואל ראה את שאול ויהוה ענהו—הנה האיש אשר אמרתי אליך זה יעצר בעמי
18ויגש שאול את שמואל בתוך השער ויאמר הגידה נא לי אי זה בית הראה
19ויען שמואל את שאול ויאמר אנכי הראה—עלה לפני הבמה ואכלתם עמי היום ושלחתיך בבקר וכל אשר בלבבך אגיד לך
20ולאתנות האבדות לך היום שלשת הימים—אל תשם את לבך להם כי נמצאו ולמי כל חמדת ישראל—הלוא לך ולכל בית אביך  {ס}

21ויען שאול ויאמר הלוא בן ימיני אנכי מקטני שבטי ישראל ומשפחתי הצערה מכל משפחות שבטי בנימן ולמה דברת אלי כדבר הזה  {ס}

22ויקח שמואל את שאול ואת נערו ויביאם לשכתה ויתן להם מקום בראש הקרואים והמה כשלשם איש
23ויאמר שמואל לטבח תנה את המנה אשר נתתי לך—אשר אמרתי אליך שים אתה עמך
24וירם הטבח את השוק והעליה וישם לפני שאול ויאמר הנה הנשאר שים לפניך אכל—כי למועד שמור לך לאמר העם קראתי ויאכל שאול עם שמואל ביום ההוא
25וירדו מהבמה העיר וידבר עם שאול על הגג
26וישכמו ויהי כעלות השחר ויקרא שמואל אל שאול הגג (הגגה) לאמר קומה ואשלחך ויקם שאול ויצאו שניהם הוא ושמואל—החוצה
27המה יורדים בקצה העיר ושמואל אמר אל שאול אמר לנער ויעבר לפנינו ויעבר ואתה עמד כיום ואשמיעך את דבר אלהים  {פ}

Copyright information for Alep