2 Chronicles 1

1ויתחזק שלמה בן דויד על מלכותו ויהוה אלהיו עמו ויגדלהו למעלה
2ויאמר שלמה לכל ישראל לשרי האלפים והמאות ולשפטים ולכל נשיא לכל ישראל—ראשי האבות
3וילכו שלמה וכל הקהל עמו לבמה אשר בגבעון  כי שם היה אהל מועד האלהים אשר עשה משה עבד יהוה במדבר
4אבל ארון האלהים העלה דויד מקרית יערים בהכין לו דויד  כי נטה לו אהל בירושלם
5ומזבח הנחשת אשר עשה בצלאל בן אורי בן חור—שם לפני משכן יהוה וידרשהו שלמה והקהל
6ויעל שלמה שם על מזבח הנחשת לפני יהוה אשר לאהל מועד ויעל עליו עלות אלף
7בלילה ההוא נראה אלהים לשלמה ויאמר לו שאל מה אתן לך
8ויאמר שלמה לאלהים אתה עשית עם דויד אבי חסד גדול והמלכתני תחתיו
9עתה יהוה אלהים—יאמן דברך עם דויד אבי  כי אתה המלכתני על עם רב כעפר הארץ
10עתה חכמה ומדע תן לי ואצאה לפני העם הזה ואבואה  כי מי ישפט את עמך הזה הגדול  {ס}
11ויאמר אלהים לשלמה יען אשר היתה זאת עם לבבך ולא שאלת עשר נכסים וכבוד ואת נפש שנאיך וגם ימים רבים לא שאלת ותשאל לך חכמה ומדע אשר תשפוט את עמי אשר המלכתיך עליו
12החכמה והמדע נתון לך ועשר ונכסים וכבוד אתן לך—אשר לא היה כן למלכים אשר לפניך ואחריך לא יהיה כן
13ויבא שלמה לבמה אשר בגבעון ירושלם מלפני אהל מועד וימלך על ישראל  {פ}

14ויאסף שלמה רכב ופרשים ויהי לו אלף וארבע מאות רכב ושנים עשר אלף פרשים ויניחם בערי הרכב ועם המלך בירושלם
15ויתן המלך את הכסף ואת הזהב בירושלם—כאבנים ואת הארזים נתן כשקמים אשר בשפלה—לרב
16ומוצא הסוסים אשר לשלמה ממצרים ומקוא—סחרי המלך מקוא יקחו במחיר
17ויעלו ויוציאו ממצרים מרכבה בשש מאות כסף וסוס בחמשים ומאה וכן לכל מלכי החתים ומלכי ארם—בידם יוציאו
18ויאמר שלמה לבנות בית לשם יהוה ובית למלכותו

Copyright information for Alep