2 Chronicles 11

1ויבא רחבעם ירושלם ויקהל את בית יהודה ובנימן מאה ושמונים אלף בחור עשה מלחמה—להלחם עם ישראל להשיב את הממלכה לרחבעם  {פ}

2ויהי דבר יהוה אל שמעיהו איש האלהים לאמר
3אמר אל רחבעם בן שלמה מלך יהודה—ואל כל ישראל ביהודה ובנימן לאמר
4כה אמר יהוה לא תעלו ולא תלחמו עם אחיכם שובו איש לביתו—כי מאתי נהיה הדבר הזה וישמעו את דברי יהוה וישבו מלכת אל ירבעם  {פ}

5וישב רחבעם בירושלם ויבן ערים למצור ביהודה
6ויבן את בית לחם ואת עיטם ואת תקוע
7ואת בית צור ואת שוכו ואת עדלם
8ואת גת ואת מרשה ואת זיף
9ואת אדורים ואת לכיש ואת עזקה
10ואת צרעה ואת אילון ואת חברון אשר ביהודה ובבנימן  ערי מצרות
11ויחזק את המצורות ויתן בהם נגידים ואצרות מאכל ושמן ויין
12ובכל עיר ועיר צנות ורמחים ויחזקם להרבה מאד ויהי לו יהודה ובנימן  {ס}
13והכהנים והלוים אשר בכל ישראל—התיצבו עליו מכל גבולם
14כי עזבו הלוים את מגרשיהם ואחזתם וילכו ליהודה ולירושלם  כי הזניחם ירבעם ובניו מכהן ליהוה
15ויעמד לו כהנים לבמות ולשעירים ולעגלים אשר עשה
16ואחריהם מכל שבטי ישראל הנתנים את לבבם לבקש את יהוה אלהי ישראל—באו ירושלם לזבוח ליהוה אלהי אבותיהם
17ויחזקו את מלכות יהודה ויאמצו את רחבעם בן שלמה לשנים שלוש  כי הלכו בדרך דויד ושלמה—לשנים שלוש
18ויקח לו רחבעם אשה—את מחלת בן (בת) ירימות בן דויד  אביהיל בת אליאב בן ישי
19ותלד לו בנים—את יעוש ואת שמריה ואת זהם
20ואחריה לקח את מעכה בת אבשלום ותלד לו את אביה ואת עתי ואת זיזא ואת שלמית
21ויאהב רחבעם את מעכה בת אבשלום מכל נשיו ופילגשיו—כי נשים שמונה עשרה נשא ופילגשים ששים ויולד עשרים ושמונה בנים—וששים בנות
22ויעמד לראש רחבעם את אביה בן מעכה לנגיד באחיו—כי להמליכו
23ויבן ויפרץ מכל בניו לכל ארצות יהודה ובנימן לכל ערי המצרות ויתן להם המזון לרב וישאל המון נשים

Copyright information for Alep