2 Chronicles 14

1ויעש אסא הטוב והישר בעיני יהוה אלהיו
2ויסר את מזבחות הנכר והבמות וישבר את המצבות ויגדע את האשרים
3ויאמר ליהודה לדרוש את יהוה אלהי אבותיהם—ולעשות התורה והמצוה
4ויסר מכל ערי יהודה את הבמות ואת החמנים ותשקט הממלכה לפניו
5ויבן ערי מצורה ביהודה  כי שקטה הארץ ואין עמו מלחמה בשנים האלה—כי הניח יהוה לו
6ויאמר ליהודה נבנה את הערים האלה ונסב חומה ומגדלים דלתים ובריחים עודנו הארץ לפנינו כי דרשנו את יהוה אלהינו דרשנו וינח לנו מסביב ויבנו ויצליחו  {פ}

7ויהי לאסא חיל נשא צנה ורמח מיהודה שלש מאות אלף  {ס}  ומבנימן נשאי מגן ודרכי קשת מאתים ושמונים אלף  כל אלה גבורי חיל
8ויצא אליהם זרח הכושי בחיל אלף אלפים ומרכבות שלש מאות ויבא עד מרשה
9ויצא אסא לפניו ויערכו מלחמה בגיא צפתה למרשה
10ויקרא אסא אל יהוה אלהיו ויאמר יהוה אין עמך לעזר בין רב לאין כח עזרנו יהוה אלהינו כי עליך נשענו ובשמך באנו על ההמון הזה  יהוה אלהינו אתה אל יעצר עמך אנוש  {ס}
11ויגף יהוה את הכושים לפני אסא ולפני יהודה וינסו הכושים
12וירדפם אסא והעם אשר עמו עד לגרר ויפל מכושים לאין להם מחיה כי נשברו לפני יהוה ולפני מחנהו וישאו שלל הרבה מאד
13ויכו את כל הערים סביבות גרר—כי היה פחד יהוה עליהם ויבזו את כל הערים כי בזה רבה היתה בהם
14וגם אהלי מקנה הכו וישבו צאן לרב וגמלים וישבו ירושלם  {ס}

Copyright information for Alep