2 Chronicles 15

1ועזריהו בן עודד היתה עליו רוח אלהים
2ויצא לפני אסא ויאמר לו שמעוני אסא וכל יהודה ובנימן  יהוה עמכם בהיותכם עמו ואם תדרשהו ימצא לכם ואם תעזבהו יעזב אתכם  {ס}
3וימים רבים לישראל  ללא אלהי אמת וללא כהן מורה—וללא תורה
4וישב בצר לו על יהוה אלהי ישראל ויבקשהו וימצא להם
5ובעתים ההם אין שלום ליוצא ולבא  כי מהומת רבות על כל ישבי הארצות
6וכתתו גוי בגוי ועיר בעיר  כי אלהים הממם בכל צרה
7ואתם חזקו ואל ירפו ידיכם  כי יש שכר לפעלתכם  {ס}
8וכשמע אסא הדברים האלה והנבואה עדד הנביא התחזק ויעבר השקוצים מכל ארץ יהודה ובנימן ומן הערים אשר לכד מהר אפרים ויחדש את מזבח יהוה אשר לפני אולם יהוה
9ויקבץ את כל יהודה ובנימן והגרים עמהם מאפרים ומנשה ומשמעון  כי נפלו עליו מישראל לרב בראתם כי יהוה אלהיו עמו  {פ}

10ויקבצו ירושלם בחדש השלשי לשנת חמש עשרה למלכות אסא
11ויזבחו ליהוה ביום ההוא מן השלל הביאו  בקר שבע מאות וצאן שבעת אלפים
12ויבאו בברית—לדרוש את יהוה אלהי אבותיהם  בכל לבבם ובכל נפשם
13וכל אשר לא ידרש ליהוה אלהי ישראל יומת—למן קטן ועד גדול למאיש ועד אשה
14וישבעו ליהוה בקול גדול ובתרועה—ובחצצרות ובשופרות
15וישמחו כל יהודה על השבועה כי בכל לבבם נשבעו ובכל רצונם בקשהו וימצא להם וינח יהוה להם מסביב
16וגם מעכה אם אסא המלך הסירה מגבירה אשר עשתה לאשרה מפלצת ויכרת אסא את מפלצתה וידק וישרף בנחל קדרון
17והבמות—לא סרו מישראל  רק לבב אסא היה שלם כל ימיו
18ויבא את קדשי אביו וקדשיו—בית האלהים  כסף וזהב וכלים
19ומלחמה לא היתה עד שנת שלשים וחמש למלכות אסא  {פ}

Copyright information for Alep