2 Chronicles 16

1בשנת שלשים ושש למלכות אסא עלה בעשא מלך ישראל על יהודה ויבן את הרמה—לבלתי תת יוצא ובא לאסא מלך יהודה
2ויצא אסא כסף וזהב מאצרות בית יהוה—ובית המלך וישלח אל בן הדד מלך ארם היושב בדרמשק לאמר
3ברית ביני ובינך ובין אבי ובין אביך  הנה שלחתי לך כסף וזהב—לך הפר בריתך את בעשא מלך ישראל ויעלה מעלי
4וישמע בן הדד אל המלך אסא וישלח את שרי החילים אשר לו אל ערי ישראל ויכו את עיון ואת דן ואת אבל מים ואת כל מסכנות ערי נפתלי
5ויהי כשמע בעשא ויחדל מבנות את הרמה וישבת את מלאכתו  {ס}
6ואסא המלך לקח את כל יהודה וישאו את אבני הרמה ואת עציה אשר בנה בעשא ויבן בהם את גבע ואת המצפה  {ס}
7ובעת ההיא בא חנני הראה אל אסא מלך יהודה ויאמר אליו בהשענך על מלך ארם ולא נשענת על יהוה אלהיך על כן נמלט חיל מלך ארם מידך
8הלא הכושים והלובים היו לחיל לרב לרכב ולפרשים—להרבה מאד ובהשענך על יהוה נתנם בידך
9כי יהוה עיניו משטטות בכל הארץ להתחזק עם לבבם שלם אליו—נסכלת על זאת  כי מעתה יש עמך מלחמות
10ויכעס אסא אל הראה ויתנהו בית המהפכת—כי בזעף עמו על זאת וירצץ אסא מן העם בעת ההיא
11והנה דברי אסא הראשונים והאחרונים—הנם כתובים על ספר המלכים ליהודה וישראל
12ויחלא אסא בשנת שלושים ותשע למלכותו ברגליו עד למעלה חליו וגם בחליו לא דרש את יהוה כי ברפאים
13וישכב אסא עם אבתיו וימת בשנת ארבעים ואחת למלכו
14ויקברהו בקברתיו אשר כרה לו בעיר דויד וישכיבהו במשכב אשר מלא בשמים וזנים מרקחים במרקחת מעשה וישרפו לו שרפה גדולה עד למאד  {פ}

Copyright information for Alep