2 Chronicles 17

1וימלך יהושפט בנו תחתיו ויתחזק על ישראל
2ויתן חיל—בכל ערי יהודה הבצרות ויתן נציבים בארץ יהודה ובערי אפרים אשר לכד אסא אביו
3ויהי יהוה עם יהושפט  כי הלך בדרכי דויד אביו הראשנים ולא דרש לבעלים
4כי לאלהי אביו דרש ובמצותיו הלך ולא כמעשה ישראל
5ויכן יהוה את הממלכה בידו ויתנו כל יהודה מנחה ליהושפט ויהי לו עשר וכבוד לרב
6ויגבה לבו בדרכי יהוה ועוד הסיר את הבמות ואת האשרים—מיהודה  {פ}

7ובשנת שלוש למלכו שלח לשריו לבן חיל ולעבדיה ולזכריה ולנתנאל ולמיכיהו—ללמד בערי יהודה
8ועמהם הלוים שמעיהו ונתניהו וזבדיהו ועשהאל ושמרימות (ושמירמות) ויהונתן ואדניהו וטוביהו וטוב אדוניה—הלוים ועמהם אלישמע ויהורם הכהנים
9וילמדו ביהודה ועמהם ספר תורת יהוה ויסבו בכל ערי יהודה וילמדו בעם
10ויהי פחד יהוה על כל ממלכות הארצות אשר סביבות יהודה ולא נלחמו עם יהושפט
11ומן פלשתים מביאים ליהושפט מנחה—וכסף משא גם הערביאים מביאים לו צאן אילים שבעת אלפים ושבע מאות ותישים שבעת אלפים ושבע מאות  {פ}

12ויהי יהושפט הלך וגדל עד למעלה ויבן ביהודה בירניות וערי מסכנות
13ומלאכה רבה היה לו בערי יהודה ואנשי מלחמה גבורי חיל בירושלם
14ואלה פקדתם לבית אבותיהם  ליהודה שרי אלפים—  {ס}  עדנה השר ועמו גבורי חיל שלש מאות אלף  {ס}
15ועל ידו יהוחנן השר ועמו מאתים ושמונים אלף  {ס}
16ועל ידו עמסיה בן זכרי המתנדב ליהוה ועמו מאתים אלף גבור חיל  {ס}
17ומן בנימן—גבור חיל אלידע ועמו נשקי קשת ומגן מאתים אלף  {ס}
18ועל ידו יהוזבד ועמו מאה ושמונים אלף חלוצי צבא  {ס}
19אלה המשרתים את המלך  מלבד אשר נתן המלך בערי המבצר—בכל יהודה  {פ}

Copyright information for Alep