2 Chronicles 18

1ויהי ליהושפט עשר וכבוד לרב ויתחתן לאחאב
2וירד לקץ שנים אל אחאב לשמרון ויזבח לו אחאב צאן ובקר לרב ולעם אשר עמו ויסיתהו לעלות אל רמת גלעד
3ויאמר אחאב מלך ישראל אל יהושפט מלך יהודה התלך עמי רמת גלעד ויאמר לו כמוני כמוך וכעמך עמי—ועמך במלחמה
4ויאמר יהושפט אל מלך ישראל  דרש נא כיום את דבר יהוה
5ויקבץ מלך ישראל את הנבאים ארבע מאות איש ויאמר אלהם הנלך אל רמת גלעד למלחמה אם אחדל ויאמרו עלה ויתן האלהים ביד המלך
6ויאמר יהושפט האין פה נביא ליהוה עוד ונדרשה מאתו
7ויאמר מלך ישראל אל יהושפט עוד איש אחד לדרוש את יהוה מאתו ואני שנאתיהו כי איננו מתנבא עלי לטובה כי כל ימיו לרעה—הוא מיכיהו בן ימלא ויאמר יהושפט אל יאמר המלך כן
8ויקרא מלך ישראל אל סריס אחד ויאמר מהר מיכהו (מיכיהו) בן ימלא
9ומלך ישראל ויהושפט מלך יהודה יושבים איש על כסאו מלבשים בגדים וישבים בגרן—פתח שער שמרון וכל הנביאים—מתנבאים לפניהם
10ויעש לו צדקיהו בן כנענה קרני ברזל ויאמר כה אמר יהוה באלה תנגח את ארם עד כלותם
11וכל הנבאים—נבאים כן לאמר  עלה רמת גלעד והצלח ונתן יהוה ביד המלך
12והמלאך אשר הלך לקרא למיכיהו דבר אליו לאמר הנה דברי הנבאים פה אחד טוב אל המלך ויהי נא דברך כאחד מהם ודברת טוב
13ויאמר מיכיהו  חי יהוה—כי את אשר יאמר אלהי אתו אדבר
14ויבא אל המלך ויאמר המלך אליו מיכה הנלך אל רמת גלעד למלחמה אם אחדל ויאמר עלו והצליחו וינתנו בידכם
15ויאמר אליו המלך עד כמה פעמים אני משביעך  אשר לא תדבר אלי רק אמת—בשם יהוה
16ויאמר ראיתי את כל ישראל נפוצים על ההרים—כצאן אשר אין להן רעה ויאמר יהוה לא אדנים לאלה ישובו איש לביתו בשלום
17ויאמר מלך ישראל אל יהושפט  הלא אמרתי אליך לא יתנבא עלי טוב כי אם לרע  {ס}
18ויאמר לכן שמעו דבר יהוה  ראיתי את יהוה יושב על כסאו וכל צבא השמים עמדים על ימינו ושמאלו
19ויאמר יהוה מי יפתה את אחאב מלך ישראל ויעל ויפל ברמות גלעד ויאמר—זה אמר ככה וזה אמר ככה
20ויצא הרוח ויעמד לפני יהוה ויאמר אני אפתנו  ויאמר יהוה אליו במה
21ויאמר אצא והייתי לרוח שקר בפי כל נביאיו ויאמר תפתה וגם תוכל—צא ועשה כן
22ועתה הנה נתן יהוה רוח שקר בפי נביאיך אלה ויהוה דבר עליך רעה  {ס}
23ויגש צדקיהו בן כנענה ויך את מיכיהו על הלחי ויאמר אי זה הדרך עבר רוח יהוה מאתי—לדבר אתך
24ויאמר מיכיהו הנך ראה ביום ההוא אשר תבוא חדר בחדר להחבא
25ויאמר מלך ישראל קחו את מיכיהו והשיבהו אל אמון שר העיר—ואל יואש בן המלך
26ואמרתם כה אמר המלך שימו זה בית הכלא והאכלהו לחם לחץ ומים לחץ עד שובי בשלום
27ויאמר מיכיהו—אם שוב תשוב בשלום לא דבר יהוה בי ויאמר שמעו עמים כלם
28ויעל מלך ישראל ויהושפט מלך יהודה אל רמת גלעד
29ויאמר מלך ישראל אל יהושפט התחפש ובוא במלחמה ואתה לבש בגדיך ויתחפש מלך ישראל ויבאו במלחמה
30ומלך ארם צוה את שרי הרכב אשר לו לאמר לא תלחמו את הקטן את הגדול  כי אם את מלך ישראל לבדו
31ויהי כראות שרי הרכב את יהושפט והמה אמרו מלך ישראל הוא ויסבו עליו להלחם ויזעק יהושפט ויהוה עזרו ויסיתם אלהים ממנו
32ויהי כראות שרי הרכב כי לא היה מלך ישראל—וישובו מאחריו
33ואיש משך בקשת לתמו ויך את מלך ישראל בין הדבקים ובין השרין ויאמר לרכב הפך ידיך (ידך) והוצאתני מן המחנה—כי החליתי
34ותעל המלחמה ביום ההוא ומלך ישראל היה מעמיד במרכבה נכח ארם עד הערב וימת לעת בוא השמש

Copyright information for Alep