2 Chronicles 21

1וישכב יהושפט עם אבתיו ויקבר עם אבתיו בעיר דויד וימלך יהורם בנו תחתיו
2ולו אחים בני יהושפט עזריה ויחיאל וזכריהו ועזריהו ומיכאל ושפטיהו  כל אלה בני יהושפט מלך ישראל
3ויתן להם אביהם מתנות רבות לכסף ולזהב ולמגדנות עם ערי מצרות ביהודה ואת הממלכה נתן ליהורם כי הוא הבכור  {פ}

4ויקם יהורם על ממלכת אביו ויתחזק ויהרג את כל אחיו בחרב וגם משרי ישראל
5בן שלשים ושתים שנה יהורם במלכו ושמונה שנים מלך בירושלם
6וילך בדרך מלכי ישראל כאשר עשו בית אחאב—כי בת אחאב היתה לו אשה ויעש הרע בעיני יהוה
7ולא אבה יהוה להשחית את בית דויד—למען הברית אשר כרת לדויד וכאשר אמר לתת לו ניר ולבניו—כל הימים
8בימיו פשע אדום מתחת יד יהודה וימליכו עליהם מלך
9ויעבר יהורם עם שריו וכל הרכב עמו ויהי קם לילה ויך את אדום הסובב אליו ואת שרי הרכב
10ויפשע אדום מתחת יד יהודה עד היום הזה—אז תפשע לבנה בעת ההיא מתחת ידו  כי עזב את יהוה אלהי אבתיו
11גם הוא עשה במות בהרי יהודה ויזן את ישבי ירושלם וידח את יהודה  {פ}

12ויבא אליו מכתב מאליהו הנביא לאמר  כה אמר יהוה אלהי דויד אביך—תחת אשר לא הלכת בדרכי יהושפט אביך ובדרכי אסא מלך יהודה
13ותלך בדרך מלכי ישראל ותזנה את יהודה ואת ישבי ירושלם כהזנות בית אחאב וגם את אחיך בית אביך הטובים ממך הרגת
14הנה יהוה נגף מגפה גדולה—בעמך ובבניך ובנשיך ובכל רכושך
15ואתה בחליים רבים במחלה מעיך עד יצאו מעיך מן החלי ימים על ימים
16ויער יהוה על יהורם את רוח הפלשתים והערבים אשר על יד כושים
17ויעלו ביהודה ויבקעוה וישבו את כל הרכוש הנמצא לבית המלך וגם בניו ונשיו ולא נשאר לו בן כי אם יהואחז קטן בניו
18ואחרי כל זאת—נגפו יהוה במעיו לחלי לאין מרפא
19ויהי לימים מימים וכעת צאת הקץ לימים שנים יצאו מעיו עם חליו וימת בתחלאים רעים ולא עשו לו עמו שרפה כשרפת אבתיו
20בן שלשים ושתים היה במלכו ושמונה שנים מלך בירושלם וילך בלא חמדה ויקברהו בעיר דויד ולא בקברות המלכים

Copyright information for Alep