2 Chronicles 24

1בן שבע שנים יאש במלכו וארבעים שנה מלך בירושלם ושם אמו צביה מבאר שבע
2ויעש יואש הישר בעיני יהוה כל ימי יהוידע הכהן  {ס}
3וישא לו יהוידע נשים שתים ויולד בנים ובנות
4ויהי אחרי כן היה עם לב יואש לחדש את בית יהוה
5ויקבץ את הכהנים והלוים ויאמר להם צאו לערי יהודה וקבצו מכל ישראל כסף לחזק את בית אלהיכם מדי שנה בשנה ואתם תמהרו לדבר ולא מהרו הלוים
6ויקרא המלך ליהוידע הראש ויאמר לו מדוע לא דרשת על הלוים להביא מיהודה ומירושלם את משאת משה עבד יהוה והקהל לישראל—לאהל העדות
7כי עתליהו המרשעת בניה פרצו את בית האלהים וגם כל קדשי בית יהוה עשו לבעלים
8ויאמר המלך ויעשו ארון אחד ויתנהו בשער בית יהוה חוצה
9ויתנו קול ביהודה ובירושלם להביא ליהוה משאת משה עבד האלהים על ישראל—במדבר
10וישמחו כל השרים וכל העם ויביאו וישליכו לארון עד לכלה
11ויהי בעת יביא את הארון אל פקדת המלך ביד הלוים וכראותם כי רב הכסף ובא סופר המלך ופקיד כהן הראש ויערו את הארון וישאהו וישיבהו אל מקמו כה עשו ליום ביום ויאספו כסף לרב
12ויתנהו המלך ויהוידע אל עושה מלאכת עבודת בית יהוה ויהיו שכרים חצבים וחרשים לחדש בית יהוה וגם לחרשי ברזל ונחשת לחזק את בית יהוה
13ויעשו עשי המלאכה ותעל ארוכה למלאכה בידם ויעמידו את בית האלהים על מתכנתו—ויאמצהו
14וככלותם הביאו לפני המלך ויהוידע את שאר הכסף ויעשהו כלים לבית יהוה כלי שרת והעלות וכפות וכלי זהב וכסף ויהיו מעלים עלות בבית יהוה תמיד כל ימי יהוידע  {פ}

15ויזקן יהוידע וישבע ימים וימת—בן מאה ושלשים שנה במותו
16ויקברהו בעיר דויד עם המלכים  כי עשה טובה בישראל ועם האלהים וביתו  {פ}

17ואחרי מות יהוידע באו שרי יהודה וישתחוו למלך אז שמע המלך אליהם
18ויעזבו את בית יהוה אלהי אבותיהם ויעבדו את האשרים ואת העצבים ויהי קצף על יהודה וירושלם באשמתם זאת
19וישלח בהם נבאים להשיבם אל יהוה ויעידו בם ולא האזינו  {ס}
20ורוח אלהים לבשה את זכריה בן יהוידע הכהן ויעמד מעל לעם ויאמר להם כה אמר האלהים למה אתם עברים את מצות יהוה ולא תצליחו—כי עזבתם את יהוה ויעזב אתכם
21ויקשרו עליו וירגמהו אבן במצות המלך בחצר בית יהוה
22ולא זכר יואש המלך החסד אשר עשה יהוידע אביו עמו ויהרג את בנו וכמותו אמר ירא יהוה וידרש  {פ}

23ויהי לתקופת השנה עלה עליו חיל ארם ויבאו אל יהודה וירושלם וישחיתו את כל שרי העם מעם וכל שללם שלחו למלך דרמשק
24כי במצער אנשים באו חיל ארם ויהוה נתן בידם חיל לרב מאד—כי עזבו את יהוה אלהי אבותיהם ואת יואש עשו שפטים
25ובלכתם ממנו כי עזבו אתו במחליים רבים התקשרו עליו עבדיו בדמי בני יהוידע הכהן ויהרגהו על מטתו וימת ויקברהו בעיר דויד ולא קברהו בקברות המלכים
26ואלה המתקשרים עליו  זבד בן שמעת העמונית ויהוזבד בן שמרית המואבית
27ובניו ורב (ירב) המשא עליו ויסוד בית האלהים—הנם כתובים על מדרש ספר המלכים וימלך אמציהו בנו תחתיו  {פ}

Copyright information for Alep