2 Chronicles 26

1ויקחו כל עם יהודה את עזיהו והוא בן שש עשרה שנה וימליכו אתו תחת אביו אמציהו
2הוא בנה את אילות וישיבה ליהודה אחרי שכב המלך עם אבתיו  {פ}

3בן שש עשרה שנה עזיהו במלכו וחמשים ושתים שנה מלך בירושלם ושם אמו יכיליה (יכליה) מן ירושלם
4ויעש הישר בעיני יהוה  ככל אשר עשה אמציהו אביו
5ויהי לדרש אלהים בימי זכריהו המבין בראת האלהים ובימי דרשו את יהוה הצליחו האלהים
6ויצא וילחם בפלשתים ויפרץ את חומת גת ואת חומת יבנה ואת חומת אשדוד ויבנה ערים באשדוד ובפלשתים
7ויעזרהו האלהים על פלשתים ועל הערביים (הערבים) הישבים בגור בעל—והמעונים
8ויתנו העמונים מנחה לעזיהו וילך שמו עד לבוא מצרים כי החזיק עד למעלה
9ויבן עזיהו מגדלים בירושלם על שער הפנה ועל שער הגיא ועל המקצוע ויחזקם
10ויבן מגדלים במדבר ויחצב ברות רבים—כי מקנה רב היה לו ובשפלה ובמישור אכרים וכרמים בהרים ובכרמל—כי אהב אדמה היה  {ס}
11ויהי לעזיהו חיל עשה מלחמה יוצאי צבא לגדוד במספר פקדתם ביד יעואל (יעיאל) הסופר ומעשיהו השוטר—על יד חנניהו משרי המלך
12כל מספר ראשי האבות לגבורי חיל—אלפים ושש מאות
13ועל ידם חיל צבא שלש מאות אלף ושבעת אלפים וחמש מאות עושי מלחמה בכח חיל—לעזר למלך על האויב
14ויכן להם עזיהו לכל הצבא מגנים ורמחים וכובעים ושרינות וקשתות—ולאבני קלעים
15ויעש בירושלם חשבנות מחשבת חושב להיות על המגדלים ועל הפנות לירוא בחצים ובאבנים גדלות ויצא שמו עד למרחוק כי הפליא להעזר עד כי חזק
16וכחזקתו גבה לבו עד להשחית וימעל ביהוה אלהיו ויבא אל היכל יהוה להקטיר על מזבח הקטרת
17ויבא אחריו עזריהו הכהן ועמו כהנים ליהוה שמונים—בני חיל
18ויעמדו על עזיהו המלך ויאמרו לו לא לך עזיהו להקטיר ליהוה—כי לכהנים בני אהרן המקדשים להקטיר  צא מן המקדש כי מעלת ולא לך לכבוד מיהוה אלהים
19ויזעף עזיהו ובידו מקטרת להקטיר ובזעפו עם הכהנים והצרעת זרחה במצחו לפני הכהנים בבית יהוה מעל למזבח הקטרת
20ויפן אליו עזריהו כהן הראש וכל הכהנים והנה הוא מצרע במצחו ויבהלוהו משם וגם הוא נדחף לצאת כי נגעו יהוה
21ויהי עזיהו המלך מצרע עד יום מותו וישב בית החפשות (החפשית) מצרע—כי נגזר מבית יהוה ויותם בנו על בית המלך שופט את עם הארץ
22ויתר דברי עזיהו הראשנים והאחרנים—כתב ישעיהו בן אמוץ הנביא
23וישכב עזיהו עם אבתיו ויקברו אתו עם אבתיו בשדה הקבורה אשר למלכים—כי אמרו מצורע הוא וימלך יותם בנו תחתיו  {פ}

Copyright information for Alep