2 Chronicles 27

1בן עשרים וחמש שנה יותם במלכו ושש עשרה שנה מלך בירושלם ושם אמו ירושה בת צדוק
2ויעש הישר בעיני יהוה ככל אשר עשה עזיהו אביו—רק לא בא אל היכל יהוה ועוד העם משחיתים
3הוא בנה את שער בית יהוה—העליון ובחומת העפל בנה לרב
4וערים בנה בהר יהודה ובחרשים בנה בירניות ומגדלים
5והוא נלחם עם מלך בני עמון ויחזק עליהם ויתנו לו בני עמון בשנה ההיא מאה ככר כסף ועשרת אלפים כרים חטים ושעורים עשרת אלפים  זאת השיבו לו בני עמון ובשנה השנית והשלשית
6ויתחזק יותם  כי הכין דרכיו לפני יהוה אלהיו
7ויתר דברי יותם וכל מלחמתיו ודרכיו—הנם כתובים על ספר מלכי ישראל ויהודה
8בן עשרים וחמש שנה היה במלכו ושש עשרה שנה מלך בירושלם
9וישכב יותם עם אבתיו ויקברו אתו בעיר דויד וימלך אחז בנו תחתיו  {פ}

Copyright information for Alep