2 Chronicles 29

1יחזקיהו מלך בן עשרים וחמש שנה ועשרים ותשע שנה מלך בירושלם ושם אמו אביה בת זכריהו
2ויעש הישר בעיני יהוה  ככל אשר עשה דויד אביו
3הוא בשנה הראשונה למלכו בחדש הראשון פתח את דלתות בית יהוה—ויחזקם
4ויבא את הכהנים ואת הלוים ויאספם לרחוב המזרח
5ויאמר להם שמעוני הלוים  עתה התקדשו וקדשו את בית יהוה אלהי אבתיכם והוציאו את הנדה מן הקדש
6כי מעלו אבתינו ועשו הרע בעיני יהוה אלהינו—ויעזבהו ויסבו פניהם ממשכן יהוה ויתנו ערף
7גם סגרו דלתות האולם ויכבו את הנרות וקטרת לא הקטירו ועלה לא העלו בקדש לאלהי ישראל
8ויהי קצף יהוה על יהודה וירושלם ויתנם לזועה (לזעוה) לשמה ולשרקה כאשר אתם ראים בעיניכם
9והנה נפלו אבותינו בחרב ובנינו ובנותינו ונשינו בשבי על זאת
10עתה עם לבבי לכרות ברית ליהוה אלהי ישראל וישב ממנו חרון אפו
11בני עתה אל תשלו  כי בכם בחר יהוה לעמד לפניו לשרתו ולהיות לו משרתים ומקטרים  {פ}

12ויקמו הלוים מחת בן עמשי ויואל בן עזריהו מן בני הקהתי ומן בני מררי קיש בן עבדי ועזריהו בן יהללאל  {ס}  ומן הגרשני—יואח בן זמה ועדן בן יואח
13ומן בני אליצפן שמרי ויעואל (ויעיאל) ומן בני אסף זכריהו ומתניהו  {ס}
14ומן בני הימן יחואל (יחיאל) ושמעי  {ס}  ומן בני ידותון שמעיה ועזיאל
15ויאספו את אחיהם ויתקדשו ויבאו כמצות המלך בדברי יהוה לטהר בית יהוה
16ויבאו הכהנים לפנימה בית יהוה לטהר ויוציאו את כל הטמאה אשר מצאו בהיכל יהוה לחצר בית יהוה ויקבלו הלוים להוציא לנחל קדרון חוצה
17ויחלו באחד לחדש הראשון לקדש וביום שמונה לחדש באו לאולם יהוה ויקדשו את בית יהוה לימים שמונה וביום ששה עשר לחדש הראשון כלו  {ס}
18ויבואו פנימה אל חזקיהו המלך ויאמרו טהרנו את כל בית יהוה  את מזבח העולה ואת כל כליו ואת שלחן המערכת ואת כל כליו
19ואת כל הכלים אשר הזניח המלך אחז במלכותו במעלו—הכנו והקדשנו והנם לפני מזבח יהוה  {ס}
20וישכם יחזקיהו המלך ויאסף את שרי העיר ויעל בית יהוה
21ויביאו פרים שבעה ואילים שבעה וכבשים שבעה וצפירי עזים שבעה לחטאת על הממלכה ועל המקדש ועל יהודה ויאמר לבני אהרן הכהנים להעלות על מזבח יהוה
22וישחטו הבקר ויקבלו הכהנים את הדם ויזרקו המזבחה וישחטו האלים ויזרקו הדם המזבחה וישחטו הכבשים ויזרקו הדם המזבחה
23ויגישו את שעירי החטאת לפני המלך והקהל ויסמכו ידיהם עליהם
24וישחטום הכהנים ויחטאו את דמם המזבחה לכפר על כל ישראל  כי לכל ישראל אמר המלך העולה והחטאת
25ויעמד את הלוים בית יהוה במצלתים בנבלים ובכנרות במצות דויד וגד חזה המלך ונתן הנביא  כי ביד יהוה המצוה ביד נביאיו
26ויעמדו הלוים בכלי דויד והכהנים בחצצרות  {פ}

27ויאמר חזקיהו להעלות העלה להמזבח ובעת החל העולה החל שיר יהוה והחצצרות ועל ידי כלי דויד מלך ישראל
28וכל הקהל משתחוים והשיר משורר והחצצרות מחצצרים (מחצרים)  הכל עד לכלות העלה
29וככלות להעלות  כרעו המלך וכל הנמצאים אתו—וישתחוו
30ויאמר יחזקיהו המלך והשרים ללוים להלל ליהוה בדברי דויד ואסף החזה ויהללו עד לשמחה ויקדו וישתחוו  {פ}

31ויען יחזקיהו ויאמר עתה מלאתם ידכם ליהוה גשו והביאו זבחים ותודות לבית יהוה ויביאו הקהל זבחים ותודות וכל נדיב לב עלות
32ויהי מספר העלה אשר הביאו הקהל—בקר שבעים אילים מאה כבשים מאתים  לעלה ליהוה כל אלה
33והקדשים—בקר שש מאות וצאן שלשת אלפים
34רק הכהנים היו למעט ולא יכלו להפשיט את כל העלות ויחזקום אחיהם הלוים עד כלות המלאכה ועד יתקדשו הכהנים—כי הלוים ישרי לבב להתקדש מהכהנים
35וגם עלה לרב בחלבי השלמים ובנסכים—לעלה ותכון עבודת בית יהוה
36וישמח יחזקיהו וכל העם על ההכין האלהים לעם  כי בפתאם היה הדבר  {פ}

Copyright information for Alep