2 Chronicles 30

1וישלח יחזקיהו על כל ישראל ויהודה וגם אגרות כתב על אפרים ומנשה לבוא לבית יהוה בירושלם—לעשות פסח ליהוה אלהי ישראל
2ויועץ המלך ושריו וכל הקהל בירושלם לעשות הפסח בחדש השני
3כי לא יכלו לעשתו בעת ההיא  כי הכהנים לא התקדשו למדי והעם לא נאספו לירושלם
4ויישר הדבר בעיני המלך ובעיני כל הקהל
5ויעמידו דבר להעביר קול בכל ישראל מבאר שבע ועד דן—לבוא לעשות פסח ליהוה אלהי ישראל בירושלם  כי לא לרב עשו ככתוב
6וילכו הרצים באגרות מיד המלך ושריו בכל ישראל ויהודה וכמצות המלך לאמר  בני ישראל שובו אל יהוה אלהי אברהם יצחק וישראל וישב אל הפליטה הנשארת לכם מכף מלכי אשור
7ואל תהיו כאבותיכם וכאחיכם אשר מעלו ביהוה אלהי אבותיהם ויתנם לשמה כאשר אתם ראים
8עתה אל תקשו ערפכם כאבותיכם  תנו יד ליהוה ובאו למקדשו אשר הקדיש לעולם ועבדו את יהוה אלהיכם וישב מכם חרון אפו
9כי בשובכם על יהוה אחיכם ובניכם לרחמים לפני שוביהם ולשוב לארץ הזאת  כי חנון ורחום יהוה אלהיכם ולא יסיר פנים מכם אם תשובו אליו  {ס}
10ויהיו הרצים עברים מעיר לעיר בארץ אפרים ומנשה—ועד זבלון ויהיו משחיקים עליהם ומלעגים בם
11אך אנשים מאשר ומנשה ומזבלון—נכנעו ויבאו לירושלם
12גם ביהודה היתה יד האלהים לתת להם לב אחד  לעשות מצות המלך והשרים—בדבר יהוה
13ויאספו ירושלם עם רב לעשות את חג המצות בחדש השני—קהל לרב מאד
14ויקמו—ויסירו את המזבחות אשר בירושלם ואת כל המקטרות הסירו וישליכו לנחל קדרון
15וישחטו הפסח בארבעה עשר לחדש השני והכהנים והלוים נכלמו ויתקדשו ויביאו עלות בית יהוה
16ויעמדו על עמדם כמשפטם כתורת משה איש האלהים הכהנים זרקים את הדם מיד הלוים
17כי רבת בקהל אשר לא התקדשו והלוים על שחיטת הפסחים לכל לא טהור—להקדיש ליהוה
18כי מרבית העם רבת מאפרים ומנשה יששכר וזבלון לא הטהרו—כי אכלו את הפסח בלא ככתוב  כי התפלל יחזקיהו עליהם לאמר יהוה הטוב יכפר בעד
19כל לבבו הכין לדרוש האלהים יהוה אלהי אבותיו ולא כטהרת הקדש  {ס}
20וישמע יהוה אל יחזקיהו וירפא את העם  {ס}
21ויעשו בני ישראל הנמצאים בירושלם את חג המצות שבעת ימים—בשמחה גדולה ומהללים ליהוה יום ביום הלוים והכהנים בכלי עז—ליהוה  {ס}
22וידבר יחזקיהו על לב כל הלוים—המשכילים שכל טוב ליהוה ויאכלו את המועד שבעת הימים מזבחים זבחי שלמים ומתודים ליהוה אלהי אבותיהם  {ס}
23ויועצו כל הקהל לעשות שבעת ימים אחרים ויעשו שבעת ימים שמחה
24כי חזקיהו מלך יהודה הרים לקהל אלף פרים ושבעת אלפים צאן  {ס}  והשרים הרימו לקהל פרים אלף וצאן עשרת אלפים ויתקדשו כהנים לרב
25וישמחו כל קהל יהודה והכהנים והלוים וכל הקהל הבאים מישראל והגרים הבאים מארץ ישראל והיושבים ביהודה
26ותהי שמחה גדולה בירושלם  כי מימי שלמה בן דויד מלך ישראל לא כזאת בירושלם  {ס}
27ויקמו הכהנים הלוים ויברכו את העם וישמע בקולם ותבוא תפלתם למעון קדשו לשמים  {פ}

Copyright information for Alep