2 Chronicles 32

1אחרי הדברים והאמת האלה בא סנחריב מלך אשור ויבא ביהודה ויחן על הערים הבצרות ויאמר לבקעם אליו
2וירא יחזקיהו כי בא סנחריב ופניו למלחמה על ירושלם
3ויועץ עם שריו וגבריו לסתום את מימי העינות אשר מחוץ לעיר ויעזרוהו
4ויקבצו עם רב—ויסתמו את כל המעינות ואת הנחל השוטף בתוך הארץ לאמר  למה יבואו מלכי אשור ומצאו מים רבים
5ויתחזק ויבן את כל החומה הפרוצה ויעל על המגדלות ולחוצה החומה אחרת ויחזק את המלוא עיר דויד ויעש שלח לרב ומגנים
6ויתן שרי מלחמות על העם ויקבצם אליו אל רחוב שער העיר וידבר על לבבם לאמר
7חזקו ואמצו—אל תיראו ואל תחתו מפני מלך אשור ומלפני כל ההמון אשר עמו  כי עמנו רב מעמו
8עמו זרוע בשר ועמנו יהוה אלהינו לעזרנו ולהלחם מלחמתנו ויסמכו העם על דברי יחזקיהו מלך יהודה  {פ}

9אחר זה שלח סנחריב מלך אשור עבדיו ירושלימה והוא על לכיש וכל ממשלתו עמו—על יחזקיהו מלך יהודה ועל כל יהודה אשר בירושלם לאמר
10כה אמר סנחריב מלך אשור  על מה אתם בטחים וישבים במצור בירושלם
11הלא יחזקיהו מסית אתכם לתת אתכם למות ברעב ובצמא לאמר  יהוה אלהינו—יצילנו מכף מלך אשור
12הלא הוא יחזקיהו הסיר את במתיו ואת מזבחתיו ויאמר ליהודה ולירושלם לאמר לפני מזבח אחד תשתחוו ועליו תקטירו
13הלא תדעו מה עשיתי אני ואבותי לכל עמי הארצות  היכול יכלו אלהי גוי הארצות להציל את ארצם מידי
14מי בכל אלהי הגוים האלה אשר החרימו אבותי אשר יכול להציל את עמו מידי  כי יוכל אלהיכם להציל אתכם מידי
15ועתה אל ישיא אתכם חזקיהו ואל יסית אתכם כזאת ואל תאמינו לו—כי לא יוכל כל אלוה כל גוי וממלכה להציל עמו מידי ומיד אבותי  אף כי אלהיכם לא יצילו אתכם מידי
16ועוד דברו עבדיו על יהוה האלהים ועל יחזקיהו עבדו
17וספרים כתב—לחרף ליהוה אלהי ישראל  ולאמר עליו לאמר כאלהי גויי הארצות אשר לא הצילו עמם מידי—כן לא יציל אלהי יחזקיהו עמו מידי
18ויקראו בקול גדול יהודית על עם ירושלם אשר על החומה ליראם ולבהלם—למען ילכדו את העיר
19וידברו אל אלהי ירושלם  כעל אלהי עמי הארץ—מעשה ידי האדם  {ס}
20ויתפלל יחזקיהו המלך וישעיהו בן אמוץ הנביא—על זאת ויזעקו השמים  {ס}
21וישלח יהוה מלאך ויכחד כל גבור חיל ונגיד ושר במחנה מלך אשור וישב בבשת פנים לארצו ויבא בית אלהיו ומיציאו (ומיציאי) מעיו שם הפילהו בחרב
22ויושע יהוה את יחזקיהו ואת ישבי ירושלם מיד סנחריב מלך אשור—ומיד כל וינהלם מסביב
23ורבים מביאים מנחה ליהוה לירושלם ומגדנות ליחזקיהו מלך יהודה וינשא לעיני כל הגוים מאחרי כן  {פ}

24בימים ההם חלה יחזקיהו עד למות ויתפלל אל יהוה ויאמר לו ומופת נתן לו
25ולא כגמל עליו השיב יחזקיהו כי גבה לבו ויהי עליו קצף ועל יהודה וירושלם
26ויכנע יחזקיהו בגבה לבו הוא ויושבי ירושלם ולא בא עליהם קצף יהוה בימי יחזקיהו
27ויהי ליחזקיהו עשר וכבוד הרבה מאד ואצרות עשה לו לכסף ולזהב ולאבן יקרה ולבשמים ולמגנים ולכל כלי חמדה
28ומסכנות—לתבואת דגן ותירוש ויצהר וארות לכל בהמה ובהמה ועדרים לאורת
29וערים עשה לו ומקנה צאן ובקר לרב  כי נתן לו אלהים רכוש רב מאד
30והוא יחזקיהו סתם את מוצא מימי גיחון העליון ויישרם למטה מערבה לעיר דויד ויצלח יחזקיהו בכל מעשהו
31וכן במליצי שרי בבל המשלחים עליו לדרש המופת אשר היה בארץ עזבו האלהים—לנסותו לדעת כל בלבבו
32ויתר דברי יחזקיהו וחסדיו—הנם כתובים בחזון ישעיהו בן אמוץ הנביא על ספר מלכי יהודה וישראל
33וישכב יחזקיהו עם אבתיו ויקברהו במעלה קברי בני דויד וכבוד עשו לו במותו כל יהודה וישבי ירושלם וימלך מנשה בנו תחתיו  {פ}

Copyright information for Alep