2 Chronicles 33

1בן שתים עשרה שנה מנשה במלכו וחמשים וחמש שנה מלך בירושלם
2ויעש הרע בעיני יהוה  כתועבות הגוים אשר הוריש יהוה מפני בני ישראל
3וישב ויבן את הבמות אשר נתץ יחזקיהו אביו ויקם מזבחות לבעלים ויעש אשרות וישתחו לכל צבא השמים ויעבד אתם
4ובנה מזבחות בבית יהוה אשר אמר יהוה בירושלם יהיה שמי לעולם
5ויבן מזבחות לכל צבא השמים בשתי חצרות בית יהוה
6והוא העביר את בניו באש בגי בן הנם ועונן ונחש וכשף ועשה אוב וידעוני  הרבה לעשות הרע בעיני יהוה—להכעיסו
7וישם את פסל הסמל אשר עשה—בבית האלהים אשר אמר אלהים אל דויד ואל שלמה בנו בבית הזה ובירושלם אשר בחרתי מכל שבטי ישראל אשים את שמי לעילום
8ולא אסיף להסיר את רגל ישראל מעל האדמה אשר העמדתי לאבותיכם  רק אם ישמרו לעשות את כל אשר צויתים לכל התורה והחקים והמשפטים ביד משה
9ויתע מנשה את יהודה וישבי ירושלם  לעשות רע—מן הגוים אשר השמיד יהוה מפני בני ישראל  {פ}

10וידבר יהוה אל מנשה ואל עמו ולא הקשיבו
11ויבא יהוה עליהם את שרי הצבא אשר למלך אשור וילכדו את מנשה בחחים ויאסרהו בנחשתים ויוליכהו בבלה
12וכהצר לו—חלה את פני יהוה אלהיו ויכנע מאד מלפני אלהי אבתיו
13ויתפלל אליו ויעתר לו וישמע תחנתו וישיבהו ירושלם למלכותו וידע מנשה כי יהוה הוא האלהים
14ואחרי כן בנה חומה חיצונה לעיר דויד מערבה לגיחון בנחל ולבוא בשער הדגים וסבב לעפל ויגביהה מאד וישם שרי חיל בכל הערים הבצרות ביהודה
15ויסר את אלהי הנכר ואת הסמל מבית יהוה וכל המזבחות אשר בנה בהר בית יהוה ובירושלם וישלך חוצה לעיר
16ויכן (ויבן) את מזבח יהוה ויזבח עליו זבחי שלמים ותודה ויאמר ליהודה לעבוד את יהוה אלהי ישראל
17אבל עוד העם זבחים בבמות  רק ליהוה אלהיהם
18ויתר דברי מנשה ותפלתו אל אלהיו ודברי החזים המדברים אליו בשם יהוה אלהי ישראל—הנם על דברי מלכי ישראל
19ותפלתו והעתר לו וכל חטאתו ומעלו והמקמות אשר בנה בהם במות והעמיד האשרים והפסלים לפני הכנעו—הנם כתובים על דברי חוזי
20וישכב מנשה עם אבתיו ויקברהו ביתו וימלך אמון בנו תחתיו  {פ}

21בן עשרים ושתים שנה אמון במלכו ושתים שנים מלך בירושלם
22ויעש הרע בעיני יהוה כאשר עשה מנשה אביו ולכל הפסילים אשר עשה מנשה אביו—זבח אמון ויעבדם
23ולא נכנע מלפני יהוה כהכנע מנשה אביו  כי הוא אמון הרבה אשמה
24ויקשרו עליו עבדיו וימיתהו בביתו
25ויכו עם הארץ את כל הקשרים על המלך אמון וימליכו עם הארץ את יאשיהו בנו תחתיו  {פ}

Copyright information for Alep