2 Chronicles 36

1ויקחו עם הארץ את יהואחז בן יאשיהו וימליכהו תחת אביו בירושלם
2בן שלוש ועשרים שנה יואחז במלכו ושלשה חדשים מלך בירושלם
3ויסירהו מלך מצרים בירושלם ויענש את הארץ מאה ככר כסף וככר זהב
4וימלך מלך מצרים את אליקים אחיו על יהודה וירושלם ויסב את שמו יהויקים ואת יואחז אחיו לקח נכו ויביאהו מצרימה  {פ}

5בן עשרים וחמש שנה יהויקים במלכו ואחת עשרה שנה מלך בירושלם ויעש הרע בעיני יהוה אלהיו
6עליו עלה נבוכדנאצר מלך בבל ויאסרהו בנחשתים להליכו בבלה
7ומכלי בית יהוה הביא נבוכדנאצר לבבל ויתנם בהיכלו בבבל
8ויתר דברי יהויקים ותעבתיו אשר עשה והנמצא עליו—הנם כתובים על ספר מלכי ישראל ויהודה וימלך יהויכין בנו תחתיו  {פ}

9בן שמונה שנים יהויכין במלכו ושלשה חדשים ועשרת ימים מלך בירושלם ויעש הרע בעיני יהוה
10ולתשובת השנה שלח המלך נבוכדנאצר ויבאהו בבלה עם כלי חמדת בית יהוה וימלך את צדקיהו אחיו על יהודה וירושלם  {פ}

11בן עשרים ואחת שנה צדקיהו במלכו ואחת עשרה שנה מלך בירושלם
12ויעש הרע בעיני יהוה אלהיו  לא נכנע מלפני ירמיהו הנביא—מפי יהוה
13וגם במלך נבוכדנאצר מרד אשר השביעו באלהים ויקש את ערפו ויאמץ את לבבו משוב אל יהוה אלהי ישראל
14גם כל שרי הכהנים והעם הרבו למעול (למעל) מעל ככל תעבות הגוים ויטמאו את בית יהוה אשר הקדיש בירושלם
15וישלח יהוה אלהי אבותיהם עליהם ביד מלאכיו—השכם ושלוח  כי חמל על עמו ועל מעונו
16ויהיו מלעבים במלאכי האלהים ובוזים דבריו ומתעתעים בנבאיו  עד עלות חמת יהוה בעמו—עד לאין מרפא
17ויעל עליהם את מלך כשדיים (כשדים) ויהרג בחוריהם בחרב בבית מקדשם ולא חמל על בחור ובתולה זקן וישש  הכל נתן בידו
18וכל כלי בית האלהים הגדלים והקטנים ואצרות בית יהוה ואצרות המלך ושריו—הכל הביא בבל
19וישרפו את בית האלהים וינתצו את חומת ירושלם וכל ארמנותיה שרפו באש וכל כלי מחמדיה להשחית
20ויגל השארית מן החרב אל בבל ויהיו לו ולבניו לעבדים עד מלך מלכות פרס
21למלאות דבר יהוה בפי ירמיהו עד רצתה הארץ את שבתותיה  כל ימי השמה שבתה למלאות שבעים שנה  {ס}
22ובשנת אחת לכורש מלך פרס לכלות דבר יהוה בפי ירמיהו—העיר יהוה את רוח כורש מלך פרס ויעבר קול בכל מלכותו וגם במכתב לאמר  {ס}
23כה אמר כורש מלך פרס כל ממלכות הארץ נתן לי יהוה אלהי השמים והוא פקד עלי לבנות לו בית בירושלם אשר ביהודה  מי בכם מכל עמו יהוה אלהיו עמו—ויעל  {ש}

Copyright information for Alep