2 Chronicles 4

1ויעש מזבח נחשת—עשרים אמה ארכו ועשרים אמה רחבו ועשר אמות קומתו  {ס}
2ויעש את הים מוצק  עשר באמה משפתו אל שפתו עגול סביב וחמש באמה קומתו וקו שלשים באמה יסב אתו סביב
3ודמות בקרים תחת לו סביב סביב סובבים אתו עשר באמה מקיפים את הים סביב  שנים טורים הבקר יצוקים במצקתו
4עומד על שנים עשר בקר שלשה פנים צפונה ושלושה פנים ימה ושלשה פנים נגבה ושלשה פנים מזרחה והים עליהם מלמעלה וכל אחריהם ביתה
5ועביו טפח—ושפתו כמעשה שפת כוס פרח שושנה מחזיק בתים שלשת אלפים יכיל  {ס}
6ויעש כיורים עשרה ויתן חמשה מימין וחמשה משמאול לרחצה בהם את מעשה העולה ידיחו בם והים לרחצה לכהנים בו  {ס}
7ויעש את מנרות הזהב עשר—כמשפטם ויתן בהיכל חמש מימין וחמש משמאול  {ס}
8ויעש שלחנות עשרה וינח בהיכל חמשה מימין וחמשה משמאול ויעש מזרקי זהב מאה  {ס}
9ויעש חצר הכהנים והעזרה הגדולה ודלתות לעזרה ודלתותיהם צפה נחשת
10ואת הים נתן מכתף הימנית קדמה—ממול נגבה
11ויעש חורם—את הסירות ואת היעים ואת המזרקות ויכל חירם (חורם) לעשות את המלאכה אשר עשה למלך שלמה בבית האלהים
12עמודים שנים והגלות והכתרות על ראש העמודים שתים והשבכות שתים—לכסות את שתי גלות הכתרות אשר על ראש העמודים
13ואת הרמונים ארבע מאות לשתי השבכות שנים טורים רמונים לשבכה האחת—לכסות את שתי גלות הכתרות אשר על פני העמודים
14ואת המכנות עשה ואת הכירות עשה על המכנות
15את הים אחד ואת הבקר שנים עשר תחתיו
16ואת הסירות ואת היעים ואת המזלגות ואת כל כליהם עשה חורם אביו למלך שלמה לבית יהוה—נחשת מרוק
17בככר הירדן יצקם המלך בעבי האדמה בין סכות ובין צרדתה
18ויעש שלמה כל הכלים האלה לרב מאד  כי לא נחקר משקל הנחשת  {ס}
19ויעש שלמה—את כל הכלים אשר בית האלהים ואת מזבח הזהב ואת השלחנות ועליהם לחם הפנים
20ואת המנרות ונרתיהם לבערם כמשפט לפני הדביר—זהב סגור
21והפרח והנרות והמלקחים זהב הוא מכלות זהב
22והמזמרות והמזרקות והכפות והמחתות זהב סגור ופתח הבית דלתותיו הפנימיות לקדש הקדשים ודלתי הבית להיכל—זהב

Copyright information for Alep